ћир lat

Достојанствен рад

15. март 2017

ЗАРАДА

Запослени има право на одговарајућу зараду, која се утврђује у складу са законом, општим актом и уговором о раду. Закон о раду гарантује запосленима једнаку зараду за исти рад или рад исте вредности који остварују код послодавца. Зарада се  састоји од зараде за обављени рад и време проведеног на раду, зараде по основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца (награде, бонуси и сл.) и других примања по основу радног односа, у складу са општим актом и уговором о раду.
Зарада за обављени рад и време проведено на раду састоји се од основне зараде, дела зараде за радни учинак и увећане зараде.
Основна зарада одређује се на основу услова утврђених правилником, потребних за рад на пословима за које је запослени закључио уговор о раду и времена проведеног

...
Опширније