ћир lat

Пример добре праксе - Kомпанија Холцим Србија

2. април 2012 | добра пракса
Заједно смо гласнији!

www.holcim.com/cs

Одговорно реструктурирање

Када је преузео фабрику цемента у Поповцу 2002. године, Холцим је преузео обавезу да не отпушта запослене по основу технолошког вишка током пет година. Обавеза по купопродајном уговору је истекла 15. априла 2007. године. Управни одбор компаније је одлучио да прогласи технолошки вишак у фирми, обезбедивши тиме дугорочну одрживост компаније и њену конкурентност на тржишту. Директори одељења су сачинили спискове вишкова запослених, а спискове је одобрио Извршни одбор. Неколико дана пре отпочињања пројекта, сви запослени су присуствовали заједничком састанку на коме су представници компаније представили пакет који ће бити понуђен запосленима који ће бити отпуштени, а који је био много обимнији од онога што је прописано домаћим законом. Технолошким вишком је проглашено 250 радника.

Циљ понуде је био обезбеђење одрживости запосленима који ће напустити фабрику, као и новчане сигурности њиховим породицама. Понуда је, такође, позиционирала компанију Холцим Србија као послодавца који преузима одговорност за своје запослене који ће бити оптуштени, како би се обезбедила будућност оних запослених који ће остати у компанији.

Шта је предузето

Холцим Србија је испитала пакете које су својим запосленима понудиле друге компаније у региону како би одредио модел и понудио најбољи пакет у програму одговорног реструктурирања. Новчани део пакета састојао се од  исплате износа од 650 евра по години стажа у компанији Холцим Србија, при чему су услови били нешто измењени за запослене који су имали још пет или мање година до пензије. У исто време је закључен и уговор о партнерству са Регионалном агенцијом за економски развој Шумадије и Поморавља, која је преузела одговорност за образовање и обуку запослених који су изразили жељу да учествују у овом делу програма, започињању  сопственог бизниса. Овај део програма састојао се оф пет модула:

  1. Стручно усмеравање – мотивационо, комуникационо и психолошко тестирање запослених како би се проценила њихова стручност. Након овог модула, запослени су подељени у две групе: оне којима је потребна преобука ради стицања нових квалификација, и оне који су спремни да започну самосталан бизнис. Урађена је и анализа тржишта како би се препознали трендови на тржишту рада. Овај модул је завршио 41 полазник.
  2. Модул „Отвори сопствено предузеће” састојао се из обуке у следећим областима: - Основи менаџмента; - Основи пословног планирања; - Предности и облици спајања имовине; - Заузимање положаја на тржишту; - Управљање трошковима; - Правни и порески прописи.
  3. Преквалификација и усавршавање – Преквалификација је омогућена оним запосленима који су сврстани у ту категорију, а врше је овлашћене образовне институције. Пријављено је 16 радника.
  4. Додатна подршка у развоју пословања и запошљавању – Уведена је и допунска обука како би се пружила подршка оним бившим запосленима који су одлучили да отворе сопствено предузеће, и то обука у тржишном развоју, развоју производа, пословном повезивању, давању правних савета итд.
  5. Подршка развоју локалне заједнице – Реализацијом претходна четири модула, створени су услови за пружање подршке развоју предузетништва у региону. Чињеница је да је карактеристика заједнице, на чијој територији се одвијају поменуте активности, недовољан развој малих и средњих предузећа, а да ће оспособљавањем једног броја људи да отворе сопствена предузећа профитирати и цела заједница, тако што ће се створити нова радна места и смањити незапосленост.

Резултати

Међу укупно 237 запослених који су напустили фабрику као технолошки вишак, њих 59 се пријавило за програм Регионалне агенције за развој. До почетка 2008. године отворено је једно ново предузеће чији је власник бивши радник Холцима. Двадесет полазника завршило је ову обуку чији резултат је била израда 20 бизнис планова. Холцим је, тако, поред тога што је исплатио највеће новчане пакете у целом региону, успео и да подржи оне који су напустили фабрику у отпочињању нове фазе у њиховом животу.