ћир lat

Пример добре праксе – АД Телефонија

2. април 2012 | добра пракса
Заједно смо гласнији!

www.telefonija.co.rs

Стварање здравих и сигурних услова рада

Увод

У АД ТЕЛЕФОНИЈИ се старамо о сигурности и задовољству својих запослених. Наш суштински део одрживог и одговорног развоја пословања усмерен је на примену принципа заштите окружења и социјалних принципа. Радимо на предвиђању ризика, приказујемо наше компанијске вредности, унапређујемо нашу праксу доброг корпоративног управљања, континуирано пратимо и побољшавамо задовољство запослених, пратимо задовољство корисника и бринемо се и помажемо заједнице где радимо. Све ове активности, од бриге о окружењу и здравој животној средини, преко одговорног и етичког пословања, до социјалне бриге о запосленима, укључене су у пословне одлуке и процесе АД ТЕЛЕФОНИЈА.

Због тога је извештавање о свим овим активностима интегрални део нашег корпоративно одговорног приступа послу. Ми видимо јасно и конзистентно објављивање наших успеха као темељ поверења и репутације која се шири и изван финансијске заједнице.

Запослени

За остваривање пословних циљева, нужно је имати задовољне и мотивисане запослене. Они су носиоци развоја компаније и кључни чиниоци успешног пословања. Управо због тога се у АД ТЕЛЕФОНИЈА системски приступило развоју садржаја који подстичу мотивацију запослених. У складу са савременим начином пословања, запослени АД ТЕЛЕФОНИЈЕ, у свом свакодневном раду с клијентима и пословним партнерима, примењују начела корпоративне културе која је дефинисана Кодексом корпоративног управљања и Кодексом пословне етике АД ТЕЛЕФОНИЈА. Афирмисан је принцип интерактивне двосмерне комуникације уз поштовање хијерархијског реда и организационе структуре, међусобног уважавања и толеранције. Такође, истакнут је значај етичког пословног понашања које може бити достигнуто само кроз максимално ангажовање и уважавање усвојених етичких принципа од стране свих запослених. У циљу остваривања тих зацртаних циљева одговорног пословања, све релевантне одлуке се запосленима саопштавају кроз интерна документа, радне састанке у оквиру организационих целина, огласне табле, електронску пошту и објављивањем на сајту.

Едукација и професионални развој

У АД ТЕЛЕФОНИЈА предано се ради на едукацији и професионалном развоју свих запослених. Стално се спроводи информатичко образовање, курсеви страних језика, специјализовани семинари у земљи и иностранству и др. Највећа вредност АД ТЕЛЕФОНИЈА су њени запослени и њихово знање. Због тога се врши перманентно улагање у образовање и стручно усавршавање запослених. У 2007. години, планском едукацијом кроз семинаре, специјализације, течајеве и друге облике обухваћен је велики број запослених. У сарадњи са Инжењерском комором Србије, 2003. је започет процес лиценцирања стручњака за одговорног пројектанта телекомуникационих мрежа и система и одговорног извођача радова телекомуникационих мрежа и система.

Из године у годину број лиценцираних стручњака стално је растао, од 4 у 2003, преко 11 у 2004. и 15 у 2006. до 17 лиценцираних стручњака из ове области у 2007. години. Такође, још 14 стручњака АД ТЕЛЕФОНИЈА поседује лиценце у другим областима наше делетности (гасне технике, извођења грађевинских радова, итд.).

Улагање у образовање и развој запослених је трајна стратешка оријентацијаТЕЛЕФОНИЈЕ и запослени имају сталну потребу, али и мотив за усвајањем нових знања, јер у области телекомуникационо-информационих технологија промене су свакодневне. Протеклих година стручњаци АД ТЕЛЕФОНИЈА стекли су сертификате у најпознатијим светским компанијама (Ерицссон, Кеyмиле, Циско, Аваyа, Неxанс, АМП, Аперто, Алцател).

Један од сталних кључних задатака у оквиру Интегрисаних менаџмент система је организација, спровођење и анализа успешности програма едукације и усавршавања кадрова у АД ТЕЛЕФОНИЈИ као и имплементација система планирања каријера за ресурсе високог потенцијала, те дефинисање политике тренинга и развоја кадрова.

Осим што су стечена знања применили приликом инсталирања и пуштања у рад опреме ових произвођача, сертификовани стручњаци ТЕЛЕФОНИЈЕ су путем семинара, предавања и презентација обучили кориснике ових уређаја за њихово исправно коришћење и основно одржавање. У 2007. години је у Сектору за е-пословање обучен 41 сервисер и 2560 корисника фискалних каса и ПОС терминала. Сектор за информационо-комуникационе технологије одржао је тронедељну обуку за стручњаке из Војске Србије који раде на одржавању телефонских централа МД 110 и БП 250 фирме „Ерицссон“, затим је за потребе „Електропривреде Србије“ обучено по 20 људи за коришћење „Алкател“, односно „Кеyмиле“ опреме за СДХ пренос.

У протеклој години реализована је и обука за кориснике „Кеyмиле“ опреме у ЈП „Железнице Србије“. Континуирана обука корисника опреме и презентација најновијих достигнућа сталан је процес у сарадњи с корисницима наших услуга којим се постиже не само поуздан рад опреме, већ и задовољство пословних партнера.

Интерна комуникација

Врло је добро развијен систем интерне комуникације путем интернета. Запосленима су доступне информације из свих области деловања АД ТЕЛЕФОНИЈЕ, информације о пословним резултатима, новим производима, успесима појединих организацијских делова и др. Путем интернета олакшана је међусобна комуникација, а повремено се спроводе и анкете о важним питањима и задовољству запослених. Интранет је обогаћен и бројним новим рубрикама које имају за циљ размену информација међу запосленима, док су на порталу http://kvalitet.telefonija.co.rs све процедуре Интегрисаних менаџмент система, као и сва нормативна и законска акта на снази потребна за рад у АД ТЕЛЕФОНИЈИ.

Мотивација

АД ТЕЛЕФОНИЈА својим запосленима по потреби одобрава и повољне краткорочне позајмице. Обезбеђен је и систем заједничког финансирања набавке и коришћења моторних возила.

Посебно је осмишљен и систем награђивања запослених с циљем подстицања иновативности. У склопу пројекта “Виртуелни центар за идеје”, запослени могу предлагати своје идеје, осмишљавати нове производе и услуге, а најквалитетније идеје се награђују.

Управни одбор разматра и доноси одлуке по питањима из домена социјалне помоћи запосленима (пружање разних облика помоћи запосленима и члановима уже породице).

Заштита на раду и брига о здрављу радника

Служба логистике је задужена за спровођење мера у области заштите на раду и бриге о здрављу запослених у складу са Законом о заштити на раду.

Подручја која Служба покрива укључују:

  • осигурање запослених код осигуравајућих завода
  • заштита на раду у смислу заштите достојанства радника и његових моралних вредности, осигурање социјалне и економске сигурности
  • осигурање оспособљености за рад на сигуран начин

У складу са Законом о заштити на раду, основан је Одбор за заштиту на раду, а начин именовања чланова Одбора, мандат и обавезе Одбора регусане су Правилником. Улога Одбора је планирање и надзирање примене правила заштите на раду, извештавање запослених о стању заштите на раду, вођење политике спречавања повреда и професионалних болести. Израђен је акт о Процени ризика на здравље и безбедност запослених и извршена је уводна обука за увођење система управљања заштитом здравља и безбедности на раду ОХСАС 18001.

Сваке две године организују се општи систематски прегледи запослених с циљем превенције и раног откривања поремећаја и болести.

Балансирање радне снаге

Још један важан аспект наше праксе запошљавања је оно што се у свету назива балансирање радне снаге. Обнављање радне снаге је веома важно за нас, оно осигурава да наша структура радне снаге и њена способност подржавају нашу пословну стратегију. То најчешће значи регрутовање новог кадра, али понекад је то и реорганизација и реструктуирање. Пословне одлуке које имају великог утицаја на персонал никада се не доносе олако.

Пример добре праксе

Обезбеђење адекватних услова за становање, као једне од основних претпоставки за успешну активност запослених и њихову преданост пословним изазовима, било је одувек део пословне политике АД ТЕЛЕФОНИЈА. Прошавши пут од приватне задруге са 5 запослених у 1954. години, преко друштвеног предузећа са 30 до 40 запослених 70-тих и 80-тих година прошлог века до акционарског друштва од 1991. године са тада 50 запослених, ТЕЛЕФОНИЈА је дочекала доношење Закона о откупу друштвених станова у последњој деценији XX века са 43 стамбене јединице које су пренете у власништво њених радника. У читавом том раздобљу, значајна средства су уложена и у индивидуалну стамбену изградњу јер је део запослених живео у приградским насељима или ван Београда и определио се за такав вид становања.

Политика стамбеног збрињавања запослених настављена је и у измењеним друштвеноекономским и законским околностима. У протекле две године АД ТЕЛЕФОНИЈА је одобрила новчане позајмице под најповољнијим финансијским условима за 17 радника. У циљу побољшања услова становања или трајног решавања стамбених проблема, одобрене позајмице, као основице за подизање кредита код банака, кретале су се од 80.000 до 800.000 динара и са роком враћања од 1 до 5 година. Приликом одобравања ових позајмица првенствено се водило рачуна о условима становања и потребама запослених, њиховим економским могућностима, али и кадровским потребама АД ТЕЛЕФОНИЈА.