ћир lat

Да ли висина зараде треба да буде тачно утврђена уговором о раду или неким актом послодавца?

Заједно смо гласнији!

Поштовани, Прво желим да Вам се захвалим, да Вас похвалим и подржим за покретање и спровођење пројекта "Достојанствен рад за сваког". Многи људи у Србији данас трпе изразито лоше услове на радном месту само да би осигурали егзистенцију. Из тог разлога Ваш пројекат пружа значајно охрабрење и подршку у борби за бољи живот у Србији. Тема која мене конкретно интересује је "Да ли висина зараде треба да буде негде дефинисана (у Уговору о раду или у општем акту послодавца)?". Наиме, радим у приватном сектору и у мом Уговору о раду пише: "Запослени има право на зараду у висини утврђеној општим актом послодавца. Запослени остварује зараду у нето износу уз могућност кориговања, а у зависности од финансијског пословања о чему одлучује посодавац." У Правилнику о раду послодавца пише следеће: "Запослени има право на одговарајућу зараду, која се утврђује у складу са Законом, Правилником о раду и Уговором о раду. Зарада из ст.1. овог члана састоји се од зараде за обављени рад и време проведено на раду, зараде по основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца и других примања по основу радног односа." Затим: "Послодавац може својом одлуком да изврши корекције зарада запослених у зависности од њиховог доприноса развоју установе, њеној промоцији, личном ангажовању." У суштини нигде није дефинисана висина зараде за посао који обављам. У Правилнику о раду нигде није дефинисана основица, платне групе и коефицијенти (како је то иначе дефинисано у државним фирмама). Због тога, код нас на послу запослени са истим нивоом образовања и истим описом посла имају различите зараде. Поред тога, послодавац смањује висину зараде (уплаћује само део) уз образложење да фирма не послује добро, иако је број радних сати и количина рада иста као пре. Да ли то значи да неко са факултетском дипломом може да прима минималац зато што послодавац тврди да фирма не послује добро? Надам се да ћете имати времена да ми одговорите. Унапред Вам се захваљујем.