ћир lat

Који су разлози за изјављивање ревизије као ванредног правног лека?

Заједно смо гласнији!

Пресудом Апелационог суда усвојен је тужбени захтев тужиоца у делу који се односи на поништај решења по коме је незаконито остао нераспоређен и којим је одбијен приговор на такво решење. Ставом 2 исте пресуде одбија се захтев тужиоца, да суд обавеже туженог да тужиоца врати на радно место које је у тренутку кад му је донето решење да је остао нераспоређен, код туженог било непопуњено - шеф локалне пореске администрације. У образложењу те пресуде, везано за други став, суд истиче да је захтев о распоређивању тужиоца одбијен, јер суд не врши распоређивање запослених. Како је наведено у ставу 2. пресуде, тужилац је тражио да суд обавеже туженика да га распореди...., дакле, од суда није ни захтевано да врши распоређивање тужиоца.  Занима ме у којим случајевима је ревизија допуштена и у ком року је ВКСС дужан да донесе одлуку по изјављеној ревизији ?