ћир lat

Престанак радног односа и рачунање периода од 5 радних дана након којих рад на одређено прераста у рад на неодређено?Радим у једној приватној клиници као медицински техничар од 21.09.2012. год. Радио сам без прекида по уговорима на одређено време, углавном у трајању од 3 месеца, мада се сећам и једног уговора који је трајао само један месец. Последњи уговор ми је истекао 30.11.2013. год. Нормално сам наставио са радом и после тога до данашњег дана. На питање када ће бити потписан следећи уговор одговорили су ми да до даљњег неће бити продужавања уговора "због ситуације" (криза у фирми). Јуче, пола сата пред крај смене позвали су ме у канцеларију и рекли ми да је то мој последњи радни дан, да више не морам да долазим, уз речи: "без неког одређеног разлога, а уговор ти је и онако истекао пре два месеца". Моја радна документација је још увек код њих, нисам добио никакво решење о престанку рада. Сада сам, наводно, на преосталим данима годишњег одмора до 01.02 и то је то. Којим институцијама да се обратим,која су моја права? Имам сликане доказе мог рада (распореди,свеска са потписима и временима доласка на посао), имам и колеге спремне да буду сведоци.

Савети

Како се уручује отказ уговора о раду

Отказ уговора о раду не може бити упућен путем СМС-а. Према члану 185.Закона о раду Уговор о раду отказује се решењем, у писаном облику, и обавезно садржи образложење и поуку о правном леку. Решење мора да се достави запосленом лично, у просторијама послодавца, односно на адресу пребивалишта или боравишта запосленог. Ако послодавац запосленом није могао да достави решење у дужан је да о томе сачини писмену белешку. Тада се решење се објављује на огласној табли послодавца и по истеку осам дана од дана објављивања сматра се достављеним. Како сте радили без уговора о раду, односно на црно, послодавац је могао у сваком тренутку да прекине ваше ангажовање, јер нисте поседовали правни основ који вас штити од незаконитог престанка радног односа. Рад на црно додатно компликује ситуацију када је у питању отказ од стране послодавца, јер фактички нигде се није водило да је запослени радио на том радном месту. Уколико поседујете било какав доказ да сте за тај период рада били код послодавца у питању, на пример, уплате на рачун, обрачун плате, било какав документ послодавца са Вашим потписом, сведоке- остале запослене којиће потврдити ваш рад, можете се обратити Инспекцији рада, мада ћете од њих добити одговор да пошто нисте више радно ангажовани код тог послодавца, они не могу ништа да ураде, што и јесте истина, јер Инспекција рада има надлежности само када запосленог затекне без уговора на радном месту. Али уколико планирате покретање судског поступка, добро је да поседујете написмено да сте се обратили Инспекцији, мада у овом случају касно. Потом, можете поднети тужбу надлежном суду- Основном суду, одељењу за радне спорове, у којој ћете тужити послодавца и захтевати утврђивање постојања радног односа, а уз то и враћање на рад због незаконитог отказа, али је на Вама да у поступку касније докажете да сте заиста били радно ангажовани код послодавца у датом периоду, да би тај фактички рад могао да се конвертује у легалан радни однос.

Често послодавци мењају опис посла у уговору о раду на одређено време како би избегли обавезу да запосленог ангажују на неодређено време

Према члану 37 Закона о раду радни однос на одређено време не може трајати дуже од  12 месеци. Након истека тог рока он би требало да прерасте у радни однос на неодређено време. Међутим, често је да послодавци мењају опис посла у уговору о раду на одређено време како би избегли обавезу да запосленог ангажују по основу уговора о раду на неодређено време, и у том случају фактички нема кршења Закона о раду у погледу рада на одређено време, иако је у питању злоупотреба законских одредби. Уколико у уговорима није мењан опис посла на ком  сте ангажовани, имате основа да послодавца пријавите надлежној инспекцији рада. Што се тиче доприноса за обавезно социјално осигурање уколико вам послодавац не уплаћује доприносе, можете га пријавити Пореској управи, подношењем пријаве, након чега порески инспектор поступа по пријави и утврђује да ли је дошло до кршења, и потом обавезује послодавца да у одређеном року поступи по налогу, тј. да уплати доприносе које вам дугује, у супротном се подноси прекршајна пријава.  Пре подношења саме пријаве, морате из надлежне филијале ПИО фонда узети листинг, којим доказујете да вам доприноси нису уплаћени, и припремити претходне уговоре о раду којима доказујете да сте радили у том периоду код тог послодавца.