ћир lat

Дискриминација у јавном предузећу



Моји проблеми са послодавцем почињу доласком садашњег директора, када је мени и још неким радницима предложено да потпишу „некакав записник као подршку једној политичкој странци". Како нисам политички опредељен, то сам одбио да потпишем. Ово одбијање имало је за последицу то да сам прераспоређен са радног места „ревирног техничара у државним шумама“ на радно место „ревирног техничара у приватним шумама“. Након овога, од стране надлежних па и самог директора налагани су ми послови који нису у опису мог радног места, па сам тако у једном периоду морао да сакупљам флаше на магистрали. Директор је мени и још 13 колегама наложио обавезу да у периоду од 26.04-03.05.2011. године активно будемо дежурни што подразумева 24.-часовну приправност и ненапуштање подручја рада, као и одазивање на позив руководиоца групе. Непоштовање овог распореда смата се тежом повредом уговора о раду. Како је овај распоред очигледно био у супротности са Законом о раду, то смо се обратили Инспекцији рада, која је наложила послодавцу да укине незаконит акт о дежурству. Након овога су сви са списка радника који су се обратили Инспекцији рада имали су последице са послодавцем, неко веће а неко мање. Најтеже последице имао сам ја. Наиме дана 13.10.2011. године достављено ми је прво Упозорење о постојању отказног разлога у коме је наведено да сам пропустио да евидентирам бесправну сечу шуме на једној приватној парцели и да се на једној другој парцели нисам уверио о постојању доказа о уплаћеној накнади за посечено дрво. На ово упозорење одговорио сам да нисам био упознат са бесправном сечом и да власник тог приватног поседа исту није пријавио те тако није ни могао да сачини пријаву. У погледу друге оптужбе, није постојао писмени захтев на предметној парцели за извршење дознаке и сече те тако нисам ни могао да се уверим о постојању доказа о уплаћеној накнади за посечено дрво. Већ 25.11.2011. године добио сам ново, друго по реду, Упозорење о постојању отказног разлога у коме су, попут оног првог, поновљене сличне оптужбе и на које сам такође дао изјашњење у коме сам, између осталог, навео да не постоји повреда радне дисциплине. Међутим директор је дана 19.12.2011. године донео Решење о отказу уговора о раду, у коме је, између осталог, навеода је несумњиво утврђено да је запослени учинио повреде радне обавезе. Инспектор рада из Одсека инспекције рада у Неготину је дана 12.04.2012. године донео решење којим је укинуо решење о отказу мог уговора о раду и наложио да се вратим на посао. У јануару сам покренуо судски спор да ми се надокнади штета зато што сам добио отказ али до данас није заказано ниједно рочиште. Драгиша Барбуловић

Савети

Радно време запосленог

Законом о раду предвиђено је да пуно радно време запосленог може трајати највише 40 часова недељно а да је прековремни рад забрањен осим у случају више силе, изненадног повећања обима посла и у другим случајевима када је неопходно да се у одређеном року заврши посао који није планиран и тада не може да траје дуже од осам часова недељно, нити дуже од четири часа дневно по запосленом.

Уколико инспекција рада не поступи по пријави на располагању имате покретање судског поступка

Законом о раду у члану 274. предвиђена је прекршајна одговорност за послодавца који не поштује одредбе о прековременом раду, односно који не исплаћује увећану зараду запосленима по овом основу. Одговорност послодавца према члану 268-272 Закона о раду утврђује се на основу вршења надзора од стране инспектора рада, који потом против тог послодавца подноси прекршајну пријаву ако утврди да он није поштовао одредбе закона. Постојање неплаћеног прековременог рада најчешће се утврђује на основу исправа код послодавца, али и путем сведока. Уколико инспекција рада не поступи по пријави, на располагању имате покретање судског поступка подношењем тужбе за накнаду дела зараде који није у овом случају исплаћиван у висини од најмање 26% од основице, а који вам припада по основу прековременог рада. Тужба се подноси основном суду, парничном одељењу. На рад инспектора рада увек се може изјавити притужба, која се упућује директорату Инспектората, а предаје се у инспекцији рада, којој сте се путем пријаве обраћали.  

Полицијски службеници по налогу надређеног могу радити и дуже од пуног радног времена

На основу описа вашег случаја, овде није у питању прерасподела радног времена, већ прековремени рад, који није у складу са Законом о раду. Међутим, на вас се не примењују одредбе Закона о раду, већ одредбе Закона о полицији. У члану 131 Закона о полицији се наводи да ако је то потребно због успешног обављања посла, полицијски службеници по налогу надређеног могу радити и дуже од пуног радног времена. Такође је предвиђено да се припадницима МУП исплаћује увећана зарада за прековремени рад у висини од 28,6% од основне зараде. Надзор над кршењем законских одредби у погледу рада полицијских службеника, врши Управна инспекција која је надлежна за ваше подручје.

Можете на његов рад упутити притужбу директорату Инспектората

Према Закону о раду и члану 53 прековремени рад не може трајати дуже од 4 часа дневно, односно не дуже од 8 часова недељно. Радна недеља увећана за прековремени рад, не може трајати дуже од 48 часова недељно. Послодавац је дужан да запосленима који су радили прековремено, исплати месечну зараду увећану за 26% од основице, сразмерно времену проведеном на прековременом раду. За послодавца који не поштује законске одредбе о прековременом раду прописана је новчана казна у висини од 600.000 до 1.000.000 динара. Казну изриче инспектор рада, који је овлашћен да врши надзор над поступањем послодавца. Како нисте задовољни поступањем инспектора рада по вашој пријави, можете на његов рад упутити притужбу директорату Инспектората, коју достављате у просторијама инспекције рада којој сте се већ обраћали, а насловљавате на директора Инспектората за рад.