ћир lat

Послодавац није поднео захтев за исплату зараде током породиљског одсустваЗапослена сам у приватној фирми. Радни однос ми тече од 1. децембра 2011. године. Трудничко боловање ми је отворено 10.фебруара текуће године, које сам смела да наплатим путем фонда, а преко послодавца тек у јуну за предходне месеце боловања. Породиљско боловање ми јеотворено 04.јуна 2012. године, а до данас нисам на име накнаде за то боловање добила ништа. Послодавац није поднео захтев за породиљско боловање тако да немам решење за исто. Послодавац ме избегава, не одговара на моје вишемесечне телефонске позиве. Током викенда фирму су иселили из канцеларија у којима су боравили и обављали послове. Потом сам се распитивала у Одељењу за друштвене делатности, у Правној помоћи и обрачунском одељењу за породиљска боловања, где ми је речено да је за такав случај надлежна искључиво инспекција за рад. Напомињем да сам остала без својих докумената, решење и уговор о раду за радни однос у фирми  ми није уручено, а сва остала документа, рачунајући и моју радну књижицу су код послодавца који ме избегава. Потом сам се обратила Заштитнику грађана, међутим нисам добила одговор.

Савети

Обавезе и дужности послодавца

Запослени је дужан да на захтев послодавца ради дуже од пуног радног времена у случају више силе, изненадног повећања обима посла, и у другим случајевима када треба да се заврши непланирани посао. Прековремени рад може трајати најдуже осам часова седмично, односно четири сата по радном дану (члан 53. Закона о раду).

Радни однос се посебним анексом продужава до истека породиљског одсуства

Како је 16.априла ступила на снагу измена Закона о раду која додатно уређује заштиту материнства, где по члану 187 труднице ни мајке које су на породиљском одсуству не могу добити отказ уговора о раду, а ако имају уговор на одређено време, радни однос се посебним анексом продужава до истека породиљског одсуства. Тако да ако је уговор био закључен до 18.априла, на лице у питању се примењују нове/измењене одредбе закона о раду. За то лице треба припремити решење, односно анекс уговора о раду ради продужења рока на који је заснован радни однос-до истека права на коришћење одсуства. У супротном потребно је обратити се Инспекцији рада са пријавом да послодавац крши законске одредбе у погледу посебне заштите материнства. Сваки акт послодавца који је супротан законским одредбама је ништав.