ћир lat

Молим вас да ми наведете све основе по којима је повређено право на рад моје ћеркеПоштовани, молим Вас да ми помогнете правним саветом. Моја ћерка је зубни техничар и ради у дому здравља у служби за дечију превентивну заштиту. Пре две године је распоређују на рад у школској зубној амбуланти, као стоматолошку сестру. Тај премештај се десио по упутству министарства и није било неких неправилности. Наравно,није била задовољна,али није била једина. Тако су и други прошли. Тада јој нису смањили коефицјент, плата је остала иста. Али у октобру ове године, руководство дома здравља самовољно спаја дечију превентивну заштиту и зубну службу за одрасле. То наравно раде да би остварили своје намере. Одабраним радницима, по принципу ко је чији додељују статус уговорених радника. Они примају пуну, несмањену плату. Остали постају неуговорени радници са умањеним зарадама. Међу њима је и моја ћерка. Али случај моје ћерке је посебно специфичан, јер је она једина из превентивне службе добила тај статус. А зашто? Зато да би на њено место дошла ћерка директорке за медицинска питања. Та особа је иначе радила у служби за одрасле. Зато су господа и спојили ове две службе, самоиницијативно. Напомињем да неуговорени радници н, до данас нису потписали никаква решења. А пошто им плата иначе касни и деле им на два, три дела не могу Вам рећи да ли је смањена ни колико. Оштећени радници и представник синдиката, нису добили ни писмено нити усмено објашњење по којим критеријумима су извршене ове преметачине. Молим Вас да ми наведете све основе по којима је повређено право на рад, моје ћерке. Да ли је директорка за медицинска питања директно прекршила закон о спречавању сукоба интереса, с' обзиром да је запослила своју ћерку, на место моје ћерке? Да ли је извршен мобинг над мојом ћерком. По којим основама имамо права да се жалимо или подигнемо тужбу? Унапред Вам се захваљујем на одговору.

Савети

Сукоб интереса и злостављање на раду

Kaда се ради о увиду у статусне промене у организацији, најсигурнији начин био би подношење захтева по Закону о приступу информацијама од јавног значаја. У складу са одредбама наведеног Закона, може се затражити увид, односно фотокопија акта надлежног органа о припајању, односно раздвајању организационих јединица. Увидом у тражени акт и одговарајућа општа акта установе, може се утврдити да ли је исти донет од стране надлежног органа и по закону одређеној процедури. Пре распоређивањa на рад у друго место рада, запосленом се, у складу са одредбама члана 171 - 173. Закона о раду, доставља од послодавца на потписивање Анекс уговора са одговарајућом садржином. Уколико таквог анекса нема, онда је запослени противзаконито распоређен. Да би запослени могао да буде распоређен на радно место на коме се до тада налазио други запослени, неопходно је да је то радно место у тренутку распоређивања првог запосленог било упражњено, односно да је други запослени одговарајућим актом већ распоређен на друго радно место. У складу са одредбама Закона о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција, сукоб јавног и приватног интереса постоји кад функционер има приватни интерес који утиче или може утицати на вршење његове јавне функције (члан 1). Одредбе овог Закона односе се на лица изабрана, постављена и именована у органима Републике Србије, аутономне покрајине, општине, града и града Београда, као и у органе јавних предузећа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, општина, град и град Београд (члан 2. став 1). Сукоб интереса функционера именованих у органе установа и других организација чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, општина, град и град Београд уређује се посебним законима (члан 2. став 3). Закон о Агенцији за борбу против корупције у члану 2. Дефинише појмове ''функционер'' и ''повезано лице'' (члан 2). "Функционер" је свако изабрано, постављено или именовано лице у органе Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и органе јавних предузећа и привредних друштава, установа и других организација чији је оснивач, односно члан Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе и друго лице које бира Народна скупштина; а "повезано лице" је супружник или ванбрачни партнер функционера, крвни сродник функционера у правој линији, односно у побочној линији закључно са другим степеном сродства, усвојитељ или усвојеник функционера, као и свако друго правно или физичко лице које се према другим основама и околностима може оправдано сматрати интересно повезаним са функционером. У оквиру својих надлежности, Агенција за борбу против корупције покреће поступак и изриче мере за повреду одредаба наведеног Закона (члан 5). У нашем законодавству јасно је дефинисан појам злостављања на раду. Одредбама члана 6. Закона о спречавању злостављања на раду, прописано је да се злостављањем сматра свако активно или пасивно понашање према запосленом или групи запослених код послодавца које се понавља, а које за циљ има или представља повреду достојанства, угледа, личног и професионалног интегритета, здравља, положаја запосленог и које изазива страх или ствара непријатељско, понижавајуће или увредљиво окружење, погоршава услове рада или доводи до тога да се запослени изолује или наведе да на сосптвену иницијативу раскине радни однос или откаже уговор о раду или други уговор. Злостављањем се сматра и подстицање и навођење других на напред наведено понашање, док се извршиоцем злостављања сматра послодавац са својством физичког лица или одговорно лице код послодавца са својством правног лица, запослени или група запослених код послодавца који врше злостављање. Наведеним Законом је предвиђено двостепеност у одлучивању по захтеву за заштиту од злостављања на раду. У првом степену води се поступак пред послодавцем, а уколико запослени није задовољан исходом поступка, може се обратити надлежном суду.