ћир lat

Послодавац жели да нам организује месечни рад тако да немамо викендРадим у пројектантској кући већ 16 година на пословима пројектовања свих врста путева, нарочито аутопутева. Тренутно је моја фирма уговорила изнајмљивање нас двојице колега страној извођачкој кући. Уговор о томе нисам добио, само решење од стране мог директног послодавца да се упућујем на тај посао. Али сам сазнао да се у Уговору налази клаузула да је наш Уговор на 10-то часовно радно време! Напомињем да та страна фирма (због карактера посла) ради, буквално, 24 сата! При томе, радно место се налази ван места нашег становања. Моја матична фирма нам је обезбедила смештај и исхрану, припадајући додаци се исплаћују са закашњењем, АЛИ главни проблем око кога тражим тумачење је то да мој послодавац жели да нам организује месечни рад тако да други колега и ја радимо 14 дана (први ради, рецимо, 7 дана дању-други спава, а онда се следећих 7 дана замене). Након тога дозвољава нам да се 4 дана одморимо (и пробамо да оперемо све ствари или заменимо!) док би нас за то време неки колега (један) мењао. Након тога, до истека месеца предвиђа да се ми вратимо на исти ритам рада!!! Постоји и одлука да нам се исплати 32 сата прековремени рад, али једноставним рачунањем радног времена (да не спомињем да се ради и ноћу, на изузетно тешком терену и у тешким условима) долазим до тога да бих ја требао да радим 25-26 дана са по 4 сата прековремено (24 сата подељена на нас двојицу!), обзиром да смо ми дужни да пратимо радно време извођача! Множењем ових 25 дана са по 4 сата прековременог рада долази се до цифре од 100 сати прековременог рада, за које ни законски не постоји могућност да нам се исплати. На констатацију мог колеге који је дошао и да се увери у услове рада (по тим сменама и ноћу) да би једина могућа подела била да се смењују 4 радника (двојица по сменама 15 дана, а затим их смењују друга двојица одморних), од стране мог послодавца није било разумевања јер он, као, нема могућности да одвоји још неког од колега за тај посао. Мене његове могућности или немогућности не занимају, али сам свестан да његова идеја организације овог посла неће дуго трајати, јер ће сигурно долазити до проблема са здрављем (нажалост), како овог колеге који је пред пензијом, тако и вероватно и мене, који сам знатно млађи. Пробали смо да видимо да ли може да се издржи по овој динамици и не иде никако. Али то само нас двојица осећамо! Зато Вас молим да ми дате савет како да пробам да заштитим своја права (понављам: ја се посла не бојим и не избегавам га никако) везано за ове силне прековремене сате који нам се натурају као једини могући начин организације посла! Унапред хвала... Радник из гомиле

Савети

Запослени се могу обратити надлежној Инспекцији рада ради остваривања својих права, подношењем пријаве против послодавца

Према члану 108 Закону о раду послодавац је дужан да запосленом за прековремени рад исплати увећану месечну зараду у висини од 26% од основице, сразмерно времену проведеном на раду прековремено.

Уколико инспекција рада не поступи по пријави на располагању имате покретање судског поступка

Законом о раду у члану 274. предвиђена је прекршајна одговорност за послодавца који не поштује одредбе о прековременом раду, односно који не исплаћује увећану зараду запосленима по овом основу. Одговорност послодавца према члану 268-272 Закона о раду утврђује се на основу вршења надзора од стране инспектора рада, који потом против тог послодавца подноси прекршајну пријаву ако утврди да он није поштовао одредбе закона. Постојање неплаћеног прековременог рада најчешће се утврђује на основу исправа код послодавца, али и путем сведока. Уколико инспекција рада не поступи по пријави, на располагању имате покретање судског поступка подношењем тужбе за накнаду дела зараде који није у овом случају исплаћиван у висини од најмање 26% од основице, а који вам припада по основу прековременог рада. Тужба се подноси основном суду, парничном одељењу. На рад инспектора рада увек се може изјавити притужба, која се упућује директорату Инспектората, а предаје се у инспекцији рада, којој сте се путем пријаве обраћали.  

Полицијски службеници по налогу надређеног могу радити и дуже од пуног радног времена

На основу описа вашег случаја, овде није у питању прерасподела радног времена, већ прековремени рад, који није у складу са Законом о раду. Међутим, на вас се не примењују одредбе Закона о раду, већ одредбе Закона о полицији. У члану 131 Закона о полицији се наводи да ако је то потребно због успешног обављања посла, полицијски службеници по налогу надређеног могу радити и дуже од пуног радног времена. Такође је предвиђено да се припадницима МУП исплаћује увећана зарада за прековремени рад у висини од 28,6% од основне зараде. Надзор над кршењем законских одредби у погледу рада полицијских службеника, врши Управна инспекција која је надлежна за ваше подручје.

Можете на његов рад упутити притужбу директорату Инспектората

Према Закону о раду и члану 53 прековремени рад не може трајати дуже од 4 часа дневно, односно не дуже од 8 часова недељно. Радна недеља увећана за прековремени рад, не може трајати дуже од 48 часова недељно. Послодавац је дужан да запосленима који су радили прековремено, исплати месечну зараду увећану за 26% од основице, сразмерно времену проведеном на прековременом раду. За послодавца који не поштује законске одредбе о прековременом раду прописана је новчана казна у висини од 600.000 до 1.000.000 динара. Казну изриче инспектор рада, који је овлашћен да врши надзор над поступањем послодавца. Како нисте задовољни поступањем инспектора рада по вашој пријави, можете на његов рад упутити притужбу директорату Инспектората, коју достављате у просторијама инспекције рада којој сте се већ обраћали, а насловљавате на директора Инспектората за рад.