ћир lat

Због повреде на раду сам на боловању, а последњих два месеца нисам примио платуЗбог повреде на раду већ шест месеци сам на боловању. Газда ми исплаћује плату 100 % тј.оно што иде на рачун. Последњих два месеца није ни динар дао. Занима ме шта да радим. Молим вас за одговор.

Савети

Накнада зараде за време привремене спречености за рад због болести

Накнаду зараде за време привремене спречености за рад због болести за првих тридесет дана спречености за рад обезбеђује послодавац из својих средстава, а од 31. дана накнаду зараде обезбеђује матична филијала Фонда

Случај је потребно пријавити инспектору за безбедност и здравље на раду како би послодавац прекршајно одговарао због кршења законских одредби

Послодавац је након повреде која је од стране стручног лица (доктора у Ургентном центру) квалификована као тешка телесна повреда, био дужан да без одлагања, а најкасније у року од 24 часа то пријави Управи за безбедност и здравље на раду, односно њиховом дежурном инспектору, у супротном прописана је новчана казна од 800.000 до милион динара. Поводом ове чињенице случај је потребно пријавити инспектору за безбедност и здравље на раду како би послодавац прекршајно одговарао због кршења законских одредби. Послодавац је био дужан да за време боловања исплаћује накнаду зараде у висини од 100%, и због тога би требало упутити пријаву надлежном инспектору рада. Ако радник доживи повреду на раду или у вези са радом, има право на новчану накнаду од послодавца за насталу штету ако су испуњена следећа два услова: 1) мора постојати субјективна или објективна одговорност послодавца, и 2) радник при раду не сме бити необазрив и не сме радити без прописане заштитне опреме, односно не сме да се понаша у супротности са правилима заштите на раду. Послодавци углавном своју одговорност за повреде радника на раду осигуравају у осигуравајућим кућама кроз осигурање од грађанске одговорности. У том случају одштетни захтев се прослеђује одговарајућој осигуравајућој кући која након тога одређује основу одштетне одговорности и саму висину одштете. Ако послодавац није осигурао своју грађанску одговорност, одштетни захтев за настале повреде на раду усмерава се директно на послодавца.У том случају подноси се тужба где се у тужбеном захтеву може захтева накнада нематеријалне штете- односно повреда која се догодила на радном месту, али се може захтевати и потраживање у висини од 35% које није исплаћивано на име боловања. У питању је парнични поступак пред основним судом надлежним за место у коме се налази седиште послодавца. Из наведеног се не види да ли је премештај уследио након што је потписан анекс уговора. Уколико је анекс изостао, нема правног основа за премештај, што је потребно такође истаћи у пријави инспектору рада.