ћир lat

Понуда анекса уговора за ниже радно место док сам на породиљском одсуству

5. децембар 2012 | анкес уговора о раду


Поштовани, радим у фирми већ 7 година а последњих неколико месеци стање је врло лоше јер због конкуренције више нисмо профитабилни и самим тим директор је врло незадовољан. Смањио је број радника на минимум тако да буквално сви све раде, ја сам иначе заменик пословође већ 2 године у истом објекту а радим све послове, као магационер, касир... све по потреби. Е, сад ни то није довољно и директор је одлучио да нас смени јер је атмосфера у објекту лоша а иначе по мени најодговорнији за то је он јер се више не зна ко шта ради без обзира на уговор. Али, пошто нема ваљан и чврст разлог, врши велики притисак, тражи отприлике немогуће да би сама дала отказ. Прича је много дубља и дужа али да не би сад писала опширно о томе поставићу само једно питање. Пошто сам у међувремену остала у другом стању и бићу на трудничком боловању па ме занима да ли послодавац може да ми понуди анекс уговора на ниже радно место са много мањим примањима док сам на трудничком?

Савети

Незаконит отказ и поступање поступка пред судом за мобинг

Према Закону о раду, чл. 195 због незаконитог отказа може се покренути радни спор у року од 90 дана од дана када је уручено решење о престанку радног односа. Отказ се сматра незаконитим ако је разлог отказа супротан законским одредбама наведеним у члану 179 Закона о раду односно ако је супротан следећим разлозима: ако запослени не остварује резултате рада, односно нема потребна знања и способности за обављање послова на којима ради; ако запослени својом кривицом учини повреду радне обавезе утврђене општим актом или уговором о раду; ако запослени не поштује радну дисциплину прописану актом послодавца, односно ако је његово понашање такво да не може да настави рад код послодавца; ако запослени учини кривично дело на раду или у вези са радом; ако се запослени не врати на рад код послодавца у року од 15 дана од дана истека рока за неплаћено одсуство или мировање радног односа у смислу овог закона; ако запослени злоупотреби право на одсуство због привремене спречености за рад; ако запослени одбије закључење анекса уговора о раду у смислу члана 171. став 1. тач. 1) - 4) овог закона; ако запослени одбије закључење анекса уговора о раду у вези са чланом 33. став 1. тачка 10) овог закона; ако услед технолошких, економских или организационих промена престане потреба за обављањем одређеног посла или дође до смањења обима посла. Уколико сматрате да разлог престанка вашег радног односа не следи ни из једног од поменутих разлога, постоји правни основ да покренете судски поступак подношењем тужбе. Што се тиче мобинга, за који се води посебан поступак, у овом случају не можете да покренете поступак пред судом, јер ту тужбу могу поднети само запослени, а ви то нисте више. Такође, проблем је кога бисте теретили за злостављање на раду, ако је поменутом лицу које је вршило злостављање престао радни однос у међувремену.

Радни однос се посебним анексом продужава до истека породиљског одсуства

Како је 16.априла ступила на снагу измена Закона о раду која додатно уређује заштиту материнства, где по члану 187 труднице ни мајке које су на породиљском одсуству не могу добити отказ уговора о раду, а ако имају уговор на одређено време, радни однос се посебним анексом продужава до истека породиљског одсуства. Тако да ако је уговор био закључен до 18.априла, на лице у питању се примењују нове/измењене одредбе закона о раду. За то лице треба припремити решење, односно анекс уговора о раду ради продужења рока на који је заснован радни однос-до истека права на коришћење одсуства. У супротном потребно је обратити се Инспекцији рада са пријавом да послодавац крши законске одредбе у погледу посебне заштите материнства. Сваки акт послодавца који је супротан законским одредбама је ништав.

У складу са овим и ваш послодавац је био дужан да вам понуди анекс уговора о раду који ће гласити на рок до истека вашег права на породиљско одсуство

Према најновијим изменама Закона о раду и члану 187. послодавац је дужан да за све жене којима радни однос на одређено време престаје за време трудноће или породиљског одсуства или одсуства са рада ради неге детета, припреми решење, односно анекс уговора о раду ради продужавања рока на који је заснован ради однос- до истека права на коришћење одсуства. У складу са овим и ваш послодавац је био дужан да вам понуди анекс уговора о раду који ће гласити на рок до истека вашег права на породиљско одсуство- до 365 дана. У том смислу ви сте заштићени од престанка радног односа све док вам не истекне породиљско одсуство и одсуство ради неге детета, које износи за прво и друго дете годину дана, а за треће и свако следеће дете 2 године.Уколико послодавац буде одбијао да закључи са вама анкес уговора о раду у складу са претходно реченим, истог тренутка о томе обавестите надлежну инспекцију рада. Поред тога, клаузула којом послодавац условљава да сте на боловању и да у супротном може да вам престане радни однос је ништава. Што се тиче здравствене књижице послодавац је дужан да вам уплаћује доприносе за здравствено осигурање, све време док се налазите код њега у радном односу. Уколико не поштује ове законске обавезе, такође имате основа да га пријавите надлежној инспекцији рада.