ћир lat

Под којим условима сам могао да будем суспендован и каква су моја права?Због тога што сам се борио као руководилац службе за остваривање права осталих запослених  којима послодавац није уплаћивао зараде и доприносе, и одбијао да им изда уговоре о раду, удаљен сам до даљњег са радног места, без упозорења, званичног документа, само су ми забранили да долазим у просторије послодавца због повреде радне обавезе. Под којим условима сам могао да будем суспендован, и каква су моја права?

Савети

Удаљење запосленог са рада

Закон о раду у члану 165. прописује да запослени може да буде привремено удаљен са рада: 1) ако је против њега покренут кривични поступак због кривичног дела учињеног на раду или у вези са радом или ако је учинио повреду радне обавезе која угрожава имовину веће вредности утврђене општим актом или уговором о раду;