ћир lat

Данас сам сазнао да ми за 2010. годину није уплаћен стаж у фирми у којој сам радио, а која је у стечају

22. децембар 2012 | технолошки вишак, Фонд ПИО


Данас сам био у ПИО и сазнао да ми за 2010. годину није уплаћен стаж у фирми у којој сам радио, а која је у стечају. Такође није ми уплаћена ни 2011. и 2012. година у фирми у којој сам радио, код истог послодавца. С обзиром да сам ових дана добио предлог тј. решење о престанку радног односа услед смањења обима посла, интересује ме ваш савет шта да радим? Унапред захвалан.

Савети

Послодавац није могао ни смео без пристанка запослених да користи и располаже њиховим личним подацима

Отварање рачуна у банци може да буде условљено у тренутку ступања у радни однос, и одредбе о томе требало би да постоје у уговору о раду. У том тренутку послодавац може да захтева од запосленог који ступа на радно место да отвори рачун у банци са којом послодавац има сарадњу. Све након тога није допуштено. Послодавац није могао ни смео без пристанка запослених да користи и располаже њиховим личним подацима, јер је то супротно Закону о заштити података о личности. Одбијање отварања рачуна у банци не може бити разлог за отказ уговора о раду. Због оваквог поступања, потребно је случај пријавити надлежној инспекцији рада у што краћем року. Уколико се ово питање тиче више запослених, запослени могу заједно послодавца пријавити инспекцији рада заједничком пријавом.  

Пореска управа би требало да принудно наплати заостале доприносе по службеној дужности

Контролу уплате самих доприноса за пензијско и инвалидско осигурање врши Пореска управа, по службеној дужности али и по захтеву физичког лица. Само неуплаћивање доприноса  кажњава се прекршајно (где се поступак покреће од стране Пореске управе,тј.пореског инспектора) и кривично (пријаву подноси пореска полиција- након што јој је порески инспектор доставио извештај о сумњи да је учињено кривично дело, које може постојати и приликом неплаћања пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање). Након ваше пријаве пореском инспектору, он је требао да позове послодавца да уплати доприносе, а ако послодавац по његовом позиву није измирио своје обавезе у предвиђеном року, инспектор издаје опомену , а потом доноси решење о блокади рачуна, или предузимању других мера предвиђених законом, и покретању прекршајног поступка, као и достављању извештаја Пореској полицији, ради покретања кривичног поступка.  Оно што је потребно да урадите јесте да се распитате у јединици Пореске управе да ли је по Вашој пријави поступано, и докле је поступак стигао. Пореска управа би требало да принудно наплати заостале доприносе по службеној дужности, по Закону о пореском поступку и пореској администрацији, што често није случај у нашој земљи, а Законом  је предвиђено пуно начина да се то учини. Такође, уколико нисте задовољни поступањем Пореске управе по Вашој пријави у погледу поступка за остваривање Вашег права, можете упутити Притужбу Заштитнику грађана. Формулар притужбе можете преузети са wеб сајта Заштитника грађана, али се претходно уверите да Пореска управа није поступала у Вашем предмету. Што се тиче обавештења које сте добили из Инспекције рада, то у принципу други начин да дођете до доприноса за обавезно социјално осигурање које Вам послодавац дугује. Потраживање доприноса не застарева, тако да можете поднети тужбу парничном суду увек, односно док послодавац као правно лице и даље постоји.  Када суд донесе пресуду која постаје извршна, ићиће принудно извршење над имовином правног лица- послодавца (фирме).