ћир lat

Радим у на радном месту које још није предвиђено актом о систематизацијиРадим на једном радном месту, а водим се на другом радном месту. Радим на радном месту оператер за третман инфенктивног отпада које је релативно ново радно место. Први проблем је што то радно место још увек није дефинисано по систематизацији, тако да нема никаквих додатака а тај рад се третира као место са основном образовањем иако се ради о веома опасном месту за рад за које је предвиђена средња стручна спрема. Уговор преко кога се ради је на годину дана по којем се једино има право на одмор али тај уговор нема никакве везе са тим радним местом као и са том институцијом где се тај посао обавља. Други проблем су нехумани услови за рад јер су лети несносне врућине а зими је хладно због непостојања климатизације. Поред тога у самом простору је и велика бука тако да не постоје оптимални услови за рад. Иако су предвиђена одређена средства за сређивање тог простора за три године ништа није урађено. О свему су обавештени надлежни из те институције али нема праве реакције. Непосредни надређени на било коју опаску да је неиздрживо радити под таквим условима само одговарају да ако неком нешто смета може слободно да напусти посао. Готово је невероватно да у државној институцији нико не жели ништа да предузме јер су очигледно направљени велики пропусти са одређеном намером у коју ја не желим да улазим. Ко и на какав начин може да реши ове проблеме?

 

Савети

Можете да поднесете отказ уговора о раду од стране запосленог или можете да сачекате да вам послодавац уручи решење о престанку радног односа уколико је такав најављен па да остварите право на исплату отпремнине која вам у том случају припада

Пошто није наведено који судски поступак је у питању, претпостаљам да сте поднели тужбу због злостављања на раду. У питању је парнични поступак пред судом за радне спорове. Од велике је важности да у поступку имате што више сведока који ће потврдити да сте били жртва мобинга, јер он сам по себи тешко доказив, и да имате што више других одговарајућих доказа (преписки са лицем од којег сте трпели злостављање, и остала документа која могу бити од важности за поступак). Тужбом можете да захтевате престанак вршења радњи које су представљале злостављање, утврђивање да сте претрпели злостављање, као и накнаду материјалне или нематеријалне штете. Када вам буде заказано рочиште требали бисте да изјавите само да остајете при тужбеном захтеву, и да приликом главне расправе изнесете чињенице, које сте као доказе навели у тужби. Пошто сте навели да желите да пређете на друго радно место, моћићете окончањем овог судског поступка да добијете једино накнаду нематеријалне штете, уколико сте то захтевали тужбеним захтевом. У супротном, поступак ће бити обустављен, јер ћете до тренутка одржавања рочишта прећи да радите код другог послодавца.

Ово су само претпоставке на основу написаног, јер није наглашено каква је тужба поднета и шта сте њоме захтевали.

Што се тиче другог дела питања,  и вашег престанка радног односа, можете да поднесете отказ уговора о раду од стране запосленог, у року од најкасније 15 дана пре дана који се наводи за престанак радног односа, или можете да сачекате да вам послодавац уручи решење о престанку радног односа уколико је такав најављен, па да остварите право на исплату отпремнине која вам у том случају припада. Уколико се одлучите да сами дате отказ, нећете имати право на отпремнину. И у једном и у другом случају послодавац је дужан да вам да одјаву са обавезног социјалног осигурања, како би други послодавац могао да вас регуларно пријави, као и да вам преда уредно попуњену радну књижицу.

За дуговања која послодавац има према вама, било да су у питању потраживања зараде или доприноса за социјално осигурање, према члану 186 Закона о раду, послодавац је дужан да исплати све неисплаћене зараде, накнаде зараде и друга примања која је запослени остварио до дана престанка радног односа у складу са општим актом и уговором о раду. Исплату обавеза из става 1. овог члана, послодавац је дужан да изврши најкасније у року од 30 дана од дана престанка радног односа. У супротном, морали бисте да покренете парнични поступак у којем захтевате накнаду ових потраживања. У питању је различит поступак од претходног и тужба се подноси основном суду у Београду, парничном одељењу. Једино можете да сачекате да вам сам послодавац намири ова потраживања, без пократања судског поступка,  пошто ће уколико гашење предузећа иде законским путем, морати претходно да изимире потраживања према својим запосленима, да би могли да угасе вашу лабораторију.  Уколико вам у после тога буду дуговали одређена потраживања, мораћете за њихово намирење да покренете парнични поступак.