ћир lat

Шеф је одобрио купцу да купи тај производ по нижој цени, а разлику сам морао да платим сам

29. децембар 2012 | накнада трошкова рада


Радим као излагач у продавници мешовите робе. Купац који је куповао у нашој продавници дошао је на касу са образложењем да испод производа који је купио стоји цена од 370.99 динара,  а на каси је откуцано 450 динара. Позван је шеф и утврђено је да је цена померена на излогу за 30 цм од производа и да се наводно цена која је поред тог производа не налази на месту, него је купац схватио да је цена тог производа 370.99 која је стајала поред . Шеф је одобрио купцу да купи тај производ по цени од 370.99 дин, а разлику у цени да ја платим. Знам да је сулудо али замислите да сваки купац купује по цени који он жели а не по цени која се откуца на каси колико би ја требала да плаћам купцима дневно разлику у цени. Све у свему ја се надам да разумете мој проблем и да ћу добити ваше мишљење о томе. Унапред захвална.

Савети

Накнада штете послодавцу

Чланом 37. Закона о раду прописано је да је запослени одговоран за штету коју је на раду или у вези с радом, намерно или крајњом непажњом, проузроковао послодавцу, у складу са законом. Ако штету проузрокује више запослених, сваки запослени је одговоран за део штете коју је проузроковао. Ако се за запосленог из става 2. овог члана не може утврдити део штете коју је проузроковао, сматра се да су сви запослени подједнако одговорни и штету накнађују у једнаким деловима. Ако је више запослених проузроковало штету кривичним делом са умишљајем, за штету одговарају солидарно. Постојање штете, њену висину, околности под којима је настала, ко је штету проузроковао и како се накнађује - утврђује послодавац, у складу са општим актом, односно уговором о раду. Ако се накнада штете не оствари у складу са одредбама става 5. овог члана, о накнади штете одлучује надлежни суд. Запослени који је на раду или у вези с радом намерно или крајњом непажњом проузроковао штету трећем лицу, а коју је накнадио послодавац, дужан је да послодавцу накнади износ исплаћене штете.

Овакво поступање би се могло свести под мобинг

Послодавци често врше притисак на запослене у погледу давања отказа, како би избегли плаћање отпремнине, што је противно Закону о раду.

Уколико је запослени одговоран мора надокнадити штету

Поштована, уколико је запослени својим поступањем, однодно пропуштањем да поступи на одређен начин, намерно или крајњом непажњом, проузроковао материјалну штету послодавцу, која би се у овом случају огледала кроз мањак робе, запослени је одговоран за проузроковану штету, и дужан је да је послодавцу надокнади.