ћир lat

Одбијају да нас ставе на Биро за запошљавање уколико не пристанемо да се одрекнемо дугова које треба да нам исплатеПоштовани, дванаест година радим у фирми. Фирма у овом моменту има мање од 40 запослених. Од септембра 2011. године није нам исплаћена плата, само доприноси и здравствено осигурање. Радници раде када се направи појединачни уговор са неким, али ни у таквим ситуацијама нас више одговорни не исплаћују. Више немамо коме да се обратимо, нити било ко од нас зна на који начин овај проблем може да се реши. Одбијају да нас ставе на Биро за запошљавање, уколико не пристанемо да се одрекнемо дугова које треба да нам исплате. Скоро годину дана сам финансирам своје одлажење на посао, јер нам не исплаћују ни новац за превоз. Радимо у потпуном расулу, застрашени од стране руководећег кадра, те и даље долазимо на посао. Да ли можете да нам кажете коме да се обратимо, шта нам је чинити у овој ситуацији? Сви наши покушаји разговора и преговора са руководећим кадром били су безуспешни. Када су понешто и обећали, нису испунили. Који је правни лек који би могли да користимо, када ми немамо новац за адвокате? Унапред захвалан.

Савети

Незаконит отказ и поступање поступка пред судом за мобинг

Према Закону о раду, чл. 195 због незаконитог отказа може се покренути радни спор у року од 90 дана од дана када је уручено решење о престанку радног односа. Отказ се сматра незаконитим ако је разлог отказа супротан законским одредбама наведеним у члану 179 Закона о раду односно ако је супротан следећим разлозима: ако запослени не остварује резултате рада, односно нема потребна знања и способности за обављање послова на којима ради; ако запослени својом кривицом учини повреду радне обавезе утврђене општим актом или уговором о раду; ако запослени не поштује радну дисциплину прописану актом послодавца, односно ако је његово понашање такво да не може да настави рад код послодавца; ако запослени учини кривично дело на раду или у вези са радом; ако се запослени не врати на рад код послодавца у року од 15 дана од дана истека рока за неплаћено одсуство или мировање радног односа у смислу овог закона; ако запослени злоупотреби право на одсуство због привремене спречености за рад; ако запослени одбије закључење анекса уговора о раду у смислу члана 171. став 1. тач. 1) - 4) овог закона; ако запослени одбије закључење анекса уговора о раду у вези са чланом 33. став 1. тачка 10) овог закона; ако услед технолошких, економских или организационих промена престане потреба за обављањем одређеног посла или дође до смањења обима посла. Уколико сматрате да разлог престанка вашег радног односа не следи ни из једног од поменутих разлога, постоји правни основ да покренете судски поступак подношењем тужбе. Што се тиче мобинга, за који се води посебан поступак, у овом случају не можете да покренете поступак пред судом, јер ту тужбу могу поднети само запослени, а ви то нисте више. Такође, проблем је кога бисте теретили за злостављање на раду, ако је поменутом лицу које је вршило злостављање престао радни однос у међувремену.