ћир lat

Откази се добијају у тренутку и без неких крупних разлога или великих објашњењаРадим у приватној фирми са око 30 запослених. Фирма ради око две године, а до сада је кроз њу прошло више од 50 радника. Откази се добијају у тренутку и без неких крупних разлога или великих објашњења. Научили смо да нам радни дан зависи само од газдиног личног расположења или тренутног задовољства, а много чешће незадовољства. Шта нам саветујете да урадимо у тренутку када газда целу смену казни са 50% плате јер му је покварена нека његова лична ствар која се налазила у канцеларији? Такође, казни понекад раднике зато што га нико није обавестио истог тренутка када се покварила машина. Следећи пут смо кажњени јер смо га звали, а нисмо се по његовим речима сами потрудили да решимо проблем. О називању погрдним именима и олакој категоризацији људи нећу ни да причам. Шта да учинимо у овом случају и коме да се обратимо?

Савети

Разлози за престанак радног односа

Одредбама члана 175. Закона о раду јасно су наведене ситуације када запосленом престаје радни однос. По слову Закона, запосленом престаје радни однос:
  1. Истеком рока за који је заснован,
  2. Кад запослени наврши најмање 65 година живота и 15 година стажа, а запослени и послодавац се другачије не споразумеју,
  3. Споразумом између запосленог и послодавца,
  4. Отказом уговора о раду од стране запосленог или послодавца,
  5. На захтев родитеља или старатеља запосленог млађег од 18 година,
  6. Смрћу запосленог
  7. У другим случајевима утврђеним законом.

Како се уручује отказ уговора о раду

Отказ уговора о раду не може бити упућен путем СМС-а. Према члану 185.Закона о раду Уговор о раду отказује се решењем, у писаном облику, и обавезно садржи образложење и поуку о правном леку. Решење мора да се достави запосленом лично, у просторијама послодавца, односно на адресу пребивалишта или боравишта запосленог. Ако послодавац запосленом није могао да достави решење у дужан је да о томе сачини писмену белешку. Тада се решење се објављује на огласној табли послодавца и по истеку осам дана од дана објављивања сматра се достављеним. Како сте радили без уговора о раду, односно на црно, послодавац је могао у сваком тренутку да прекине ваше ангажовање, јер нисте поседовали правни основ који вас штити од незаконитог престанка радног односа. Рад на црно додатно компликује ситуацију када је у питању отказ од стране послодавца, јер фактички нигде се није водило да је запослени радио на том радном месту. Уколико поседујете било какав доказ да сте за тај период рада били код послодавца у питању, на пример, уплате на рачун, обрачун плате, било какав документ послодавца са Вашим потписом, сведоке- остале запослене којиће потврдити ваш рад, можете се обратити Инспекцији рада, мада ћете од њих добити одговор да пошто нисте више радно ангажовани код тог послодавца, они не могу ништа да ураде, што и јесте истина, јер Инспекција рада има надлежности само када запосленог затекне без уговора на радном месту. Али уколико планирате покретање судског поступка, добро је да поседујете написмено да сте се обратили Инспекцији, мада у овом случају касно. Потом, можете поднети тужбу надлежном суду- Основном суду, одељењу за радне спорове, у којој ћете тужити послодавца и захтевати утврђивање постојања радног односа, а уз то и враћање на рад због незаконитог отказа, али је на Вама да у поступку касније докажете да сте заиста били радно ангажовани код послодавца у датом периоду, да би тај фактички рад могао да се конвертује у легалан радни однос.