ћир lat

Да ли је утврђено трајање годишњег одмора фиксно, или постоји могућност да се временом трајање увећаЗакључио сам уговор на неодређено време, и у једном делу пише да у току године имам право на годишњи одмор у трајању од 20 радних дана. Интересује ме да ли је овако утврђено трајање годишњег одмора фиксно, или постоји могућност да се временом трајање увећа? Који су уопште услови за одређивање трајања годишњег одмора?

Савети

Можете на његов рад упутити притужбу директорату Инспектората

Према Закону о раду и члану 53 прековремени рад не може трајати дуже од 4 часа дневно, односно не дуже од 8 часова недељно. Радна недеља увећана за прековремени рад, не може трајати дуже од 48 часова недељно. Послодавац је дужан да запосленима који су радили прековремено, исплати месечну зараду увећану за 26% од основице, сразмерно времену проведеном на прековременом раду. За послодавца који не поштује законске одредбе о прековременом раду прописана је новчана казна у висини од 600.000 до 1.000.000 динара. Казну изриче инспектор рада, који је овлашћен да врши надзор над поступањем послодавца. Како нисте задовољни поступањем инспектора рада по вашој пријави, можете на његов рад упутити притужбу директорату Инспектората, коју достављате у просторијама инспекције рада којој сте се већ обраћали, а насловљавате на директора Инспектората за рад.