ћир lat

Да ли могу да добијем неисплаћене зараде или да се обратим суду?У јулу прошле године сам раскинуо радни однос са фирмом из Београда на мој захтев,јер су ми остали дужни 1.700 еура за неисплаћене личне дохотке. У решењу о отказу су навели да имам иста права као и остали запослени на исплату тих неисплаћених личних доходака. Још увек нисам добио ништа. Каква су моја права и да ли могу да добијем те паре од њих или да покушам судским путем?

Савети

Покретање радног спора

Закно о парничном поступку садржи посебне одредбе које се односе на радне спорове (чланови 436-441). У парничним поступцима који се тичу радних односа, суд посебно води рачуна о потреби хитног решавања спорова. Радне спорове у првом степену решава судија појединац.  Суд ће у пресуди којом налаже извршење неке чинидбе одредити рок од осам дана за њено извршење. Рок за подношење жалбе на пресуду износи осам дана, а ревизија, као ванредни правни лек, допуштена је у споровима о заснивању, постојању и престанку радног односа.