ћир lat

Коме их пријавити, како доћи до својих зарађених плата?А шта да ради неко ко није примио плату од новембра, а та новембарска је у ствари јунска плата, разговори са директорима се своде на биће, радите, биће... Углавном се ради на црно тако што све набављају и продају за кеш, ради се некад и недељом а плате нигде,  док се власници расипају са парама. Коме их пријавити, како доћи до својих зарађених плата? У питању су пријављени радници.

Савети

Рокови за исплату зараде

Закон о раду у члану 50. прописује да пуно радно време износи 40 часова недељно, ако истим законом није друкчије одређено. Општим актом послодавца може да се утврди радно време краће од 40 часова недељно, али не краће од 36 часова недељно. Запослени који ради од 36-40 сати недељно остварује сва права из радног односа као да ради са пуним радним временом. Члан 55. Закона прописује да радни дан, по правилу, траје осам часова, а да послодавац код кога се рад обавља у сменама, ноћу или кад природа посла и организација рада то захтева - радну недељу и распоред радног времена може да организује на други начин. Одредбама члана 110. Закона о раду предвиђено је да се зарада исплаћује у роковима утврђеним општим актом и уговором о раду, најмање једанпут месечно, а најкасније до краја текућег месеца за претходни месец. Чланом 273. истог Закона предвиђено је да ће се новчаном казном од 800.000 до 1.000.000 динара  казнити послодавац са својством правног лица ако није исплатио зараду у новцу, осим у случају из члана 45. Закона (рад са кућним помоћним особљем). Надзор над спровођењем Закона о раду врши инспекција рада. Закон о раду је одредбама члана 268-272 прописао надлежности инспекције рада. Надзор над применом закона, других прописа о радним односима, општих аката и уговора о раду, којима се уређују права, обавезе и одговорности запослених врши инспекција рада. У вршењу инспекцијског надзора, инспектор рада је овлашћен да решењем наложи послодавцу да у одређеном року отклони утврђене повреде закона, општег акта и уговора о раду. Послодавац је дужан да, најкасније у року од 15 дана од дана истека рока за отклањање утврђене повреде, обавести инспекцију рада о извршењу решења. Инспектор рада поднеће захтев за покретање прекршајног поступка ако нађе да је послодавац, односно директор или предузетник, повредом закона или других прописа којима се уређују радни односи извршио прекршај. Ако инспектор рада нађе да је решењем послодавца о отказу уговора о раду очигледно повређено право запосленог, а запослени је повео радни спор, на захтев запосленог одложиће својим решењем извршење тог решења - до доношења правноснажне одлуке суда. Запослени може поднети захтев у року од 30 дана од дана покретања радног спора. Инспектор рада је дужан да донесе решење о одлагању извршења решења послодаваца о отказу уговора о раду у року од 15 дана од дана подношења захтева запосленог, ако су испуњени напред наведени услови. Против решења инспектора рада може се изјавити жалба министру у року од осам дана од дана достављања решења. Жалба на решење из члана 271. овог закона не одлаже извршење решења. Министар је дужан да у року од 15 дана од дана пријема жалбе одлучи по жалби. Против коначног првостепеног решења не може да се покрене управни спор.  

Послодавац дужан да вам по престанку радног односа врати радну књижицу и уредну одјаву са обавезног социјалног осигурања

Због неисплаћених зарада потребно је покренути парнични поступак подношењем тужбе основном суду због накнаде потраживања.