ћир lat

Има ли основа за тужбу за мобинг?Мој теча је машинац, 60 година старости, на позицији директора за унутрашњу контролу у који спада и ИТ. Како каже, ново руководство је систематски месецима предузимало радње како би извршило притисак да он да отказ. Фирма у којој ради је у лошем материјалном стању и очито хоће да избегну плаћање отпремнине, тј. да му дају отказ као технолошком вишку. У међувремену, су му нашли грешку која тиче се поруџбине додатних лиценци по налогу инспекцијске контроле тј. прибавио је понуду која не одговара сасвим налогу инспекције (али не суштински, него није у потпуности идентична), те су послодавци то протумачили као "самоиницијативну измену спецификације" и повреду радне обавезе - непоступање по налогу послодавца и дали му упозорење о отказу. Грешка се на време исправила тако да није дошло до штетних последица по фирму. Он је нажалост пропустио да се изјасни на упозорење. Синдикат је издао мишљење које је у корист запосленог. Да ли он може да пре свега поднесе против послодавца тужбу за мобинг, и на који начин то да учини?

Савети

Накнада штете послодавцу

Чланом 37. Закона о раду прописано је да је запослени одговоран за штету коју је на раду или у вези с радом, намерно или крајњом непажњом, проузроковао послодавцу, у складу са законом. Ако штету проузрокује више запослених, сваки запослени је одговоран за део штете коју је проузроковао. Ако се за запосленог из става 2. овог члана не може утврдити део штете коју је проузроковао, сматра се да су сви запослени подједнако одговорни и штету накнађују у једнаким деловима. Ако је више запослених проузроковало штету кривичним делом са умишљајем, за штету одговарају солидарно. Постојање штете, њену висину, околности под којима је настала, ко је штету проузроковао и како се накнађује - утврђује послодавац, у складу са општим актом, односно уговором о раду. Ако се накнада штете не оствари у складу са одредбама става 5. овог члана, о накнади штете одлучује надлежни суд. Запослени који је на раду или у вези с радом намерно или крајњом непажњом проузроковао штету трећем лицу, а коју је накнадио послодавац, дужан је да послодавцу накнади износ исплаћене штете.

Овакво поступање би се могло свести под мобинг

Послодавци често врше притисак на запослене у погледу давања отказа, како би избегли плаћање отпремнине, што је противно Закону о раду.

Уколико је запослени одговоран мора надокнадити штету

Поштована, уколико је запослени својим поступањем, однодно пропуштањем да поступи на одређен начин, намерно или крајњом непажњом, проузроковао материјалну штету послодавцу, која би се у овом случају огледала кроз мањак робе, запослени је одговоран за проузроковану штету, и дужан је да је послодавцу надокнади.

Овакво поступање би се могло свести под мобинг

Послодавци често врше притисак на запослене у погледу давања отказа, како би избегли плаћање отпремнине, што је противно Закону о раду.