ћир lat

Мој супруг је потписао бланко отказ и сада је по том основу и добио отказ

15. јануар 2014 | изјава запосленог


Мој супруг је потписао бланко отказ док је радио, и сада је по том основу и добио отказ. Да ли постоји начин да заштити своја права, и коме да се обрати?

Савети

Незаконит отказ и поступање поступка пред судом за мобинг

Према Закону о раду, чл. 195 због незаконитог отказа може се покренути радни спор у року од 90 дана од дана када је уручено решење о престанку радног односа. Отказ се сматра незаконитим ако је разлог отказа супротан законским одредбама наведеним у члану 179 Закона о раду односно ако је супротан следећим разлозима: ако запослени не остварује резултате рада, односно нема потребна знања и способности за обављање послова на којима ради; ако запослени својом кривицом учини повреду радне обавезе утврђене општим актом или уговором о раду; ако запослени не поштује радну дисциплину прописану актом послодавца, односно ако је његово понашање такво да не може да настави рад код послодавца; ако запослени учини кривично дело на раду или у вези са радом; ако се запослени не врати на рад код послодавца у року од 15 дана од дана истека рока за неплаћено одсуство или мировање радног односа у смислу овог закона; ако запослени злоупотреби право на одсуство због привремене спречености за рад; ако запослени одбије закључење анекса уговора о раду у смислу члана 171. став 1. тач. 1) - 4) овог закона; ако запослени одбије закључење анекса уговора о раду у вези са чланом 33. став 1. тачка 10) овог закона; ако услед технолошких, економских или организационих промена престане потреба за обављањем одређеног посла или дође до смањења обима посла. Уколико сматрате да разлог престанка вашег радног односа не следи ни из једног од поменутих разлога, постоји правни основ да покренете судски поступак подношењем тужбе. Што се тиче мобинга, за који се води посебан поступак, у овом случају не можете да покренете поступак пред судом, јер ту тужбу могу поднети само запослени, а ви то нисте више. Такође, проблем је кога бисте теретили за злостављање на раду, ако је поменутом лицу које је вршило злостављање престао радни однос у међувремену.

Једино решење да поднесете тужбу Основном суду надлежном за ваше место одељењу за радне спорове због незаконитог отказа

У случају потписивања бланко отказа, ситуација би била много једноставнија да је супруг, након што је потписао тај документ, а пре него што је наступио престанак радног односа, опозвао потпис на том документу пред судом, тако да касније када послодавац активира тај документ као основ за престанак радног односа, он нема правну снагу.  Сада је једино решење да поднесете тужбу Основном суду надлежном за ваше место, одељењу за радне спорове због незаконитог отказа. Да бисте успели у спору јако је важно да Ваш супруг има људе који би у поступку пред судом сведочили да је он потписао бланко отказ. Поступак пред судом  по питању бланко отказа је тежак, јер је тешко доказиво да је споразумни престанак радног односа потписан раније, и да није била присутна воља оба стране за његов престанак, али свакако није немогућ. Савет је да се пре упуштања у спор добро распитате ко би сведочио у корист Вашег супруга

Једино решење да поднесете тужбу Основном суду надлежном за ваше место одељењу за радне спорове због незаконитог отказа

У случају потписивања бланко отказа, ситуација би била много једноставнија да је супруг, након што је потписао тај документ, а пре него што је наступио престанак радног односа, опозвао потпис на том документу пред судом, тако да касније када послодавац активира тај документ као основ за престанак радног односа, он нема правну снагу.  Сада је једино решење да поднесете тужбу Основном суду надлежном за ваше место, одељењу за радне спорове због незаконитог отказа. Да бисте успели у спору јако је важно да Ваш супруг има људе који би у поступку пред судом сведочили да је он потписао бланко отказ. Поступак пред судом  по питању бланко отказа је тежак, јер је тешко доказиво да је споразумни престанак радног односа потписан раније, и да није била присутна воља оба стране за његов престанак, али свакако није немогућ. Савет је да се пре упуштања у спор добро распитате ко би сведочио у корист Вашег супруга