ћир lat

На основу обрачунског листића поступак извршења се покреће предлогом за извршењеПрема изменама Закона о раду, обрачунски листић представља извршну исправу, оно што је некад представљала судска одлука, када се покрене парница због потраживања према послодавцу. Сада извршни листић представља неку врсту менице. Оно што је потребно да учините јесте да обрачунске листиће које добијете заједно са предлогом за извршење поднесете Основном суду који је надлежан за ваше подручје-град. Предлог за извршење треба да има следећу садржину: тачно назначење извршног повериоца (вас и колега) и извршног дужника (вашег послодавца); извршну исправу ( у вашем случају обрачунске листиће), и навођење извршне радње (у вашем случају рачун послодавца). Извршну исправу подносите као прилог уз предлог за извршење.