ћир lat

СаветУ решењу Другостепене лакарске комисије се не види у оквиру поуке о правном леку, упућивање на покретање управног спора уколико нисте задовољни решењем. С тога можемо само да претпоставимо да је ваш следећи правно валидан корак, у складу са Законом о управном поступку подношење тужбе Управном суду у року од 30 дана од дана када вам је достављено решење.

Опширније

Према изменама Закона о раду, обрачунски листић представља извршну исправу, оно што је некад представљала судска одлука, када се покрене парница због потраживања према послодавцу. Сада извршни листић представља неку врсту менице. Оно што је потребно да учините јесте да обрачунске листиће које добијете заједно са предлогом за извршење поднесете Основном суду који је надлежан за ваше

... Опширније
17. март 2014 | Савет
Због неуплате доприноса од стране послодавца, потребно је извршити пријаву надлежној Пореској управи. Поред тога, уколико због блокаде рачуна Пореска управа не може да покрене поступак принудне наплате од послодавца, запосленима остаје једино могућност да покрену парнични поступак за накнаду потраживања, која на име пореза и доприноса за обавезно социјално... Опширније

17. март 2014 | Савет
Радни однос запосленом на одређено време престаје даном истека рока на који је закључен. Ако је вама уговор о раду био закључен до 31.јануара, онда је ваш радни однос престао закључно са тим даном, и послодавац није био у обавези да вас претходно о томе обавести. Када је запослени период свог рада провео радећи преко омладинске задруге, тада је... Опширније
17. март 2014 | Савет
Послодавац који на описан начин ангажује запослене, крши одредбе Закона о раду које уређују пробни рад. Пробни рад се уговара уговором о раду, дакле мора постојати закључен уговор између послодавца и запосленог да би запослени по том основу ступио на рад. Пробни рад може трајати најдуже 6 месеци. За време његовог трајања послодавац и запослени могу да откажу... Опширније

18. фебруар 2014 | Савет
Према Закону о раду, радни однос на одређено време, прераста у радни однос на неодређено време, када након истека уговора о раду, запослени ради најмање 5 радних дана код послодавца. Потребно је што пре се обратити Инспекцији рада, са подношењем пријаве против послодавца. Пријава се може сачинити писмено па предати Инспекцији, или дати усмену изјаву на записник код инспекције рада. Потребно је... Опширније
18. фебруар 2014 | Савет
Уколико запослена има закључен уговор о раду на одређено време, који је истекао у току породиљског одсуства, али је продужен због посебне заштите трудница и породиља, што је послодавац дужан по закону да учини, до истека породиљског одсуства, послодавац има право да након истека рока на који је уговор закључен, одбије да запосленој продужи радни однос. Уколико је у питању радни однос на... Опширније

18. фебруар 2014 | Савет

Ревизија се изјављује када је у поступку по жалби дошло до:

1) битне повреде одредаба парничног поступка из члана 374. став 2. Тачка 2) ЗОПП 2) битне повреде одредаба парничног поступка из члана 374. став 2. тач.6), 8), 10) и 11) овог закона, под условом да су истицане у жалби, односно да

... Опширније
18. фебруар 2014 | Савет
Постоји неосновано богаћење у случају када је лице узело социјални програм, па је потом враћено на исто радно место. Основ покретања поступка је - стицање без основа које је уређено одељком 3 Закона о облигационим односима, почев од члана 210. Покреће се парнични поступак, а у ЗОО је прописано да несавесни стицалац враћа износ плус затезну камату, од дана стицања, а ако је стицалац савестан... Опширније