ћир lat

ОБЈАШЊЕЊЕ КОРИШЋЕЊА ТУЖБЕ ЗБОГ ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ

17. март 2014 | Обрасци


Тужба због злостављања на раду се подноси најкасније у року од 6 месеци, од дана када је злостављање последњи пут вршено. Уколико је злоствљање вршило одговорно лице у правном лицу или послодавац са својством физичког лица (нпр. директор, власник фирме, предузетник) тужби не мора претходити поступак посредовања код послодавца, већ се правна заштита од злостављања на раду тражи директно у судском поступку. Уколико је злостављање вршено од стране другог запосленог, тужба се може поднети тек пошто је запослени, који је жртва злостављања, покушао да покрене поступак посредовања код послодавца, подношењем захтева, али тај поступак из неког разлога није спроведен. Под овим се сматра и случај када запослени након подношења захтева за покретање поступка посредовања код послодавца, није од послодавца добио никакв одговор. Оно што је веома важно за успех у судском поступку који се поводом злостављања води, јесте да поседујете што више доказа да је над вама вршено злостављање. Под тим се сматрају пре свега, сведоци, други запослени, који у вашу корист могу да посведоче да сте били жртва злостављања на раду, затим, пословна преписка са послодавцем, или другим запосленим, нпр. и мејлови из којих се види непријатељско или понижавајуће обраћање жртви злостављања на раду, као и извештаји лекара, уколико сте се истом обраћали поводом свог здравственог стања, а у коме је он утврдио да је ваше здравствено стање последица мобинга, или стреса на радном месту. Модел тужбе којом се покреће судски поступак заштите од злостављања на раду се налази у продужетку. Важно је напоменути да се приликом писања конкретне тужбе, све ставке које стоје у загради као појашњење, које су болдоване и искошене, бришу. Модел отказа уговора о раду од стране запосленог налази се у продужетку. Модел тужбе за злостављање на раду