ћир lat

ОБЈАШЊЕЊЕ КОРИШЋЕЊА ОТКАЗА УГОВОРА О РАДУ ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНОГ

17. март 2014 | Обрасци


Запослени има право да послодавцу откаже уговор о раду. Отказ уговора о раду подноси се писмено, најмање 15 дана пре дана који је наведен као дан када престаје радни однос. Отказ од стране запосленог најчешће се подноси када запослени прелази на друго радно место. Подноси се у два примерка од којих један задржава запослени, као доказ да је благовремено поднео отказ уговора о раду. Отказ од стране запосленог може се поднети из било ког другог разлога, када запослени жели да му престане радни однос код послодавца.

Отказ уговора о раду од стране запосленог производи одређене правне последице, тако да запослени који га поднесе нема право на накнаду за случај незапослености, као ни право на отпремнину, коју послодавац исплаћује запосленима када је разлог престанка радног односа проглашење технолошког вишка у случају смањења обима посла. Модел отказа уговора о раду од стране запосленог налази се у продужетку. Отказ уговора о раду од стране запосленог