ћир lat

ОБЈАШЊЕЊЕ КОРИШЋЕЊA “ПИСМА“ ОПОМЕНЕ ПОСЛОДАВЦУ

17. март 2014 | Обрасци


У пружању правне помоћи показало се као добра пракса, да пре него што се упустите у спор или пријавите послодавца инспекцији рада, а под условом да вам не истичу рокови у којима морате покренути одређене поступке, прво покушате да своје право остварите тако што ћете послодавцу упутити тзв. Опомену пред утужење. Опомену састављате у два примерка од којих један достављате послодавцу, а други остаје вама, и може вам послужити као доказ у неком каснијем поступку пред судом или другим државним органом. На оба примерка послодавац је у обавези да стави пријемни печат, као и заводни печат са бројем под којим је заведен пријем документа. Опомена има сврху да послодавцу скрене пажњу на радње које се сматрају кршењем неког права, као и да га обавести о томе да ви знате начин на који можете остварити и заштити своје право, за које верујете да је прекршено. Чести су случајеви када су послодавци на основу „писма“ опомене исправили грешке у свом раду, и без покретања било каквог поступка пред државним органом. Наша је препорука да вам ово буде први корак у заштити неког повређеног права по основу рада. Модел опомене се налази у продужетку. Модел опомене која се доставља послодавцу