ћир lat

ОБЈАШЊЕЊЕ КОРИШЋЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ПОСРЕДОВАЊА КОД ПОСЛОДАВЦА

17. март 2014 | Обрасци


Запослени који оправдано верује да трпи злостављање има право да иницира покретање поступка за заштиту од злостављања тако што ће поднети образложени захтев за заштиту од злостављања непосредно лицу које га врши, или лицу задуженом за безбедност и здравље на раду, непосредном руководиоцу, или одговорном лицу у правном лицу, односно послодавцу са својством физичког лица. Послодавац је дужан да у року од три дана од пријема захтева странама у спору предложи посредовање као начин разрешења спорног односа. У случају када је злостављање вршено директно од одговрног лица у правном лицу ( нпр. директора) или послодавца са својством физичког лица (нпр. предузетника) по пријему захтева оно може одлучити да прихвати захтев за посредовање. Запослени који трпи злостављање, запослени који је вршио злостављање  и представник послодавца, односно запослени који трпи злостављање и послодавац, споразумно одређују лице које ће посредовати у поступку мирења, у року од три дана од прихватања захтева за покретање поступка посредовања. Посредник може бити лице такође запослено  код послодавца у питању, али и лице које је на списку посредника код послодавца према колективном уговору, и лице са списка посредника социјално- економског савета, односно органа , организације или установе за посредовање у складу са законом. У наставку преузмите захтев а покретање поступка посредовања код послодавца: Захтев за покретање поступка посредовања код послодавца