ћир lat

ОБЈАШЊЕЊЕ КОРИШЋЕЊА ПРЕДСТАВКЕ ПОКРАЈИНСКОМ ОМБУДСМАНУ

17. март 2014 | Обрасци


Покрајинском омбудсману можете се обрaтити лично, телефоном, путем онлајн обрасца, поштом или имејлом. Покрајинском омбудсману подноси се представка на темељу које се у институцији отвара Ваш предмет под одређеним бројем. Предмет служи као основ за даљње поступање, тј. за вођење истраге.
  1. Након вашег обраћања институцији на било ком од језика који су у службеној употреби, (лично, телефоном, обичном или електронском поштом), сарадници у Стручној служби Покрајинског омбудсмана утврдиће да ли је поступање по притужби у надлежности Покрајинског омбудсмана, и да ли је представка поднета у року од једне године од дана учињене повреде, неправилности или од доношења последњег акта у спорној ствари.
  2. Уколико су испуњени услови, формира се предмет, а подносилац се у року од 30 дана обавештава о деловодном броју предмета и радњама које ће омбудсман предузети.
  3. Након пријема представке, Покрајински омбудсман се обраћа органу на чији рад се притужба односи, захтевајући од органа да се изјасни о наводима из представке и о предузетим радњама.
  4. Ако се утврди да је орган имао пропуста и неправилности у раду, Покрајински омбудсман ће то констатовати, а органу упутити мишљење, предлог или препоруку о томе на који начин да отклони неправилност у раду, односно њене последице.
  5. Уколико предмет вашег обраћања није у надлежности Покрајинског омбудсмана или је застарео, притужба ће се одбацити, а ви ћете добити правни савет о другим могућностима за остваривање заштите права.
  6. Сви поступци у омбудсману су бесплатни и воде се као поверљиви.
Образац Представке којом се обраћате Покрајинском омбудсману се налази у продужетку, а Представку можете поднети слањем на имејл office@ombudsmanapv.org , или слањем на адресу Покрајински омбудсман, Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад. За пријаву повреде људских права можете користити и број 062/88-48- 735 Формулар за подношење представке