ћир lat

OБЈАШЊЕЊЕ КОРИШЋЕЊА ПРИТУЖБЕ ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА

17. март 2014 | Обрасци


Заштитник грађана, по притужби грађана или сопственој иницијативи, у посебном поступку проверава да ли је у раду органа управе било или има пропуста. Ако их утврди, Заштитник грађана тражи од органа управе да пропусте исправи и препоручује начин за то. Орган управе мора обавестити Заштитника о томе шта је урадио по препоруци и, ако није, образложити зашто. Осим покретања и вођења поступка, Заштитник грађана може да посредује, даје савете и мишљења и утиче на унапређење рада органа управе и заштите људских слобода и права. Тако Заштитник грађана делује превентивно (спречава будуће случајеве кршења права) и едукативно (образује грађане, али и запослене у органима управе о људским правима и њиховој заштити). Уколико грађани сматрају да су у остваривању права оштећени пошто органи управе нису коректно (или уопште нису) применили прописе Републике Србије и ако су предходно у одговарајућем правном поступку покушали а нису успели да права остваре или заштите пред надлежним државним органима, потребно је да се обрате телефоном, мејлом или писмом Заштитнику грађана или да дођу у просторије Заштитника. Уколико је проблем на који се указује у надлежности Заштитника грађана, запослени у Стручној служби упутиће их како да поднесу притужбу. Цео поступак пред Заштитником грађана је бесплатан. Заштитник грађана не сме пружати бесплатну правну помоћ, писати другим органима у име грађана нити их заступати. Ако, на основу података и околности које су изнети у притужби, Заштитник грађана оцени да је могуће да постоји пропуст у раду органа и организација које врше јавна овлашћења, он ће непристрасно, у јавном интересу, утврдити све чињенице и околности (и оне које подносиоцу притужбе можда не иду у прилог) и донети свој суд о томе да ли су права прекршена нечијим несавесним или погрешним радом. Осим некоректности у примени прописа државе Заштиник грађана ће с посебном пажњом испитати и да ли запослени у управи при опхођењу према грађанима поштују правила понашања која карактеришу добру управу: поштовање достојанства странке, етичност, савесност, стручност, непристрасност, делотворност. Заштитнику грађана се може обратити писменим или усменим подношењем притужбе Служби Заштитника грађана. Да би Заштиник узео притужбу у разматрање она, по правилу, не сме бити анонимна. У процедури поступања по притужби Заштиник грађана пажљиво разматра све прибављене доказе и чињенице на основу којих и утврђује оправданост притужбе. Ако у посебном поступку утврди да је у раду органа управе у конкретном случају, по притужби грађана, било или има пропуста он ће упозорити надлежне органе и затражити од њих да пропуст исправе. Уколико органи управе не поступе по препоруци, Заштиник грађана има овлашћење да према одговорнима да предузме следеће мере: да обавести јавност, Скупштину и Владу и да препоручи утврђивање одговорности руководилаца органа управе. Поред притужби грађана, Заштитник може и по сопственој инцијативи да испитује случајеве кршења права грађана/ки. Саветима и давањем мишљења Заштиник делује превентивно на спречавању случајева кршења људских права и слобода и унапређењу рада управе. Грађанима који имају притужбе на рад Народне скупштине, председника Републике Србије, Владе, Уставног суда, судова и јавних тужилаштава Заштиник грађана не може изаћи у сусрет. Према Уставу и закону, Заштитник грађана није овлашћен да контролише рад ових органа. Будући да није надлежан да контролише рад наведених органа, Заштитник грађана није у могућности да поступа по притужбама грађана које се односе на њихов рад. Заштитник грађана ће Вас обавестити о покретању и завршетку поступка по Вашој притужби. Уколико се за вођење поступка нису стекли услови предвиђени законом, Заштитник ће Вас обавестити о разлозима одбацивања Ваше притужбе Прутужба Заштитнику грађана се шаље на адресу Делиградска бр.16, 11000 Београд, или путем и мејла: zastitnik@zastitnik.rs У наставку преузмите формулар притужбе Заштитнику грађана: Формулар за подношење представке