ћир lat

ОБЈАШЊЕЊЕ КОРИШЋЕЊА ПРИТУЖБЕ ЗБОГ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

17. март 2014 | Обрасци


Повереник за заштиту равноправности је централно независно национално тело за заштиту од дискриминације. Прима и разматра притужбе грађана који сматрају да су били жртве дискриминаторног поступања и даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима и изриче мере у складу са законом. Даље, Повереник подносиоцу притужбе пружа информације о његовом праву и могућности покретања судског или другог поступка заштите, односно препоручује поступак мирења; подноси одговарајуће тужбе због повреде права прописаних законом, у своје име а уз сагласност и за рачун дискриминисаног лица, уколико поступак пред судом по истој ствари није већ покренут или правноснажно окончан; подноси прекршајне пријаве због повреде права прописаних законом; упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације; препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности. Лице које сматра да је претрпело дискриминацију подноси Поверенику притужбу писмено или, изузетно, усмено у записник, без обавезе плаћања таксе или друге накнаде. Уз притужбу се подносе и докази о претрпљеном акту дискриминације. У име и уз сагласност лица чије је право повређено, притужбу може поднети организација која се бави заштитом људских права или друго лице. Повереник поступа по притужби уколико поступак пред судом по истој ствари није већ покренут или правноснажно окончан. Повереник не поступа по притужби ако је очигледно да нема повреде права на коју подносилац указује, ако је у истој ствари већ поступао а нису понуђени нови докази, као и ако утврди да је због протека времена од учињене повреде права немогуће постићи сврху поступања. Образац Притужбе налази се у продужетку, а исту можете поднети слањем на адресу: Повереник за заштиту равноправности, Београдска 70, 11000 Београд или путем и мејла  poverenik@ravnopravnost.gov.rs Притужба мора бити потписана од стране подносиоца, а у наставку преузмите образац: Образац притужбе