ћир lat

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ИНСПЕКЦИЈИ РАДА

17. март 2014 | Обрасци


Инспекција рада обавља послове инспекцијског надзора у области безбедности и здравља на раду и радних односа над применом Закона о раду, Закона о безбедности и здрављу на раду, Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму, Закона о приватним предузетницима, Закона о привредним друштвима (у делу који се односи на безбедност и здравље на раду) Закона о штрајку, Општег колективног уговора, колективних уговора (посебних и појединачних), општих аката и уговора о раду којима се уређују права, обавезе и одговорности запослених у организацијама, правним лицима и другим облицима организовања, као и установама. Поред закона, инспекција рада врши надзор и над применом других прописа о мерама и нормативима безбедности и здравља на раду, техничким мерама које се односе на безбедност и здравље на раду, стандарда и опште признатих мера у делу којим се уређују питања из области безбедности и здравља на раду. Инспектор рада има овлашћења да у обављању инспекцијског надзора код послодавца:
  • прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију;
  • саслуша и узима изјаве од одговорних и заинтересованих лица;
  • прегледа пословне просторије, објекте и сл.
  • узима у поступак пријаве грађана, захтеве запослених, других физичких и правних лица;
  • налаже решењем извршење мера и радњи у циљу отклањања утврђених повреда закона;
  • подноси пријаве надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ,
  • подноси захтев за покретање прекршајног поступка,
  • обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган надлежан,
  • покреће иницијативу за обустављање од извршења, односно за поништавање или укидање прописа или другог општег акта који није у складу са Уставом или законом,
  • у случајевима неправилног отказа уговора о раду, доноси решење о одлагању од извршења донетог решења о отказу уговора о раду, запосленог враћа на рад до окончања судског спора.
У наставку је дат пример како треба да изгледа Пријава коју подносите Инспекцији рада, и у њему је наведен случај неуплаћивања пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање и здравствено осигурање. Уместо тога, потребно је навести ваш проблем или сумњу због које пријављујете послодавца. Пријавa се може послати поштом или факсом, или се лично однети у канцеларију инспекције. Предајом пријаве у писарници добија се број „предмета”, и позивајући се на тај број, увек се може да провериш докле се стигло са решавањем. Рок за завршетак поступка је месец дана од тренутка подношења пријаве, односно петнаест дана – ако се поступак води због пријаве незаконитог отказа. Изузетно, рокови могу бити продужени на два месеца, уколико је инспектору потребно више времена да би утврдио чињенице, па спроводи  „посебан поступак испитивања“. На крају поступка инспектор доноси решење – документ у којем он наводи опис ситуације, утврђене законске преступе и списак мера које је тим поводом предузео. На крају поступка инспектор је дужан да подносиоца пријаве писмено обавести о исходу поступка и предузетим мерама. У наставку преузмите пријаву Инспекцији рада: Пријава Инспекцији рада