ћир lat

ОБЈАШЊЕЊЕ КОРИШЋЕЊА ПРЕДЛОГА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА МИРНОГ РЕШАВАЊА РАДНОГ СПОРА ПРЕД РЕПУБЛИЧКОМ АГЕНЦИЈОМ ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА

17. март 2014 | Обрасци


Агенција је основана Законом о мирном решавању радних спорова. Ова служба се бави мирним решавањем индивидуалних и колективних радних спорова. Надлежност Агенције у индивидуалним споровима су отказ уговора о раду и исплата минималне зараде, а у колективним споровима питања у вези закључења, измене и допуне колективних уговора, остваривања права на синдикално организовање и штрајк. Стране добровољно приступају мирном решавању спора, осим у делатностима од општег интереса, када је мирење обавезно. Предност мирног решавања спорова у односу на судско је у брзини (спорови се решавају у законском року од 30 дана). Странке месец дана по отварању расправе добијају правоснажно и извршно решење. Колективни спор се решава без непотребног одуговлачења, уз помоћ миритеља кога стране – пословодство и синдикати – споразумно одреде. Стручност и искуство непристрасног миритеља доприносе развоју и унапређењу социјалног дијалога чиме се избегава штрајк. По добијању Предлога, Агенција га прослеђује уз пратеће писмо и документацију другој страни, која се о предлогу изјашњава у року од три дана. Ако одбије предлог или ништа не одговори, поступак се обуставља Закључком. Ако друга страна прихвати Предлог, покреће се поступак Решењем којим се одређује арбитар (ако га стране нису споразумно изабрале са Листе миритеља и арбитара). Поступак се окончава Решењем арбитра, које је коначно, правноснажно и извршно. Стране у спору немају право вођења судског поступка по истом основу (сматра се да је предмет спора решен). Поступак је бесплатан – странке у поступку не сносе никакве трошкове. Релевантни прописи: Закон о раду, Закон о мирном решавању радних спорова, Закон о спречавању злостављања на раду. Поступак пред Агенцијом се покреће подношењем Предлога чији модел се налази у продужетку: Предлог за покретање поступка мирног решавања радног спора Предлог се може доставити поштом или лично на адреси: Републичка агенција за  мирно решавање радних спорова, ул. Омладинских Бригада бр. 1, 11000 Београд