ћир lat

ОБЈАШЊЕЊЕ КОРИШЋЕЊА АНКЕСА УГОВОРА О РАДУ ЗАКЉУЧЕНОГ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ПОГЛЕДУ ПОСЕБНЕ ЗАШТИТЕ ТРУДНИЦА И ПОРОДИЉА

17. март 2014 | Обрасци


Изменама и допунама Закона о раду које су ступиле на снагу 16.04.2013. године уводи се обавеза за сваког послодавца да евидентира запослене жене којима радни однос на одређено време престаје за време трудноће или породиљског одсуства или одсуства са рада ради неге детета. За све поменуте запослене којима радни однос на одређено време престаје у наведеном року, послодавац је дужан да припреми решење, односно анекс уговора о раду ради продужења рока на који је заснован радни однос- до истека права на коришћење одсуства. Пример анекса који се у овом случају закључује се налази у продужетку под називом - Модел анекса уговора о раду (околност наступила пре отказа уговора о раду) Ако је у општем акту - Правилнику предвиђено да радни однос трудницама и породиљама и запосленим женама које користе одсуство са рада ради неге детета престаје истеком рока на који је заснован, без обзира на околност трудноће или породиљског одсуства или одсуства са рада ради неге детета, неопходно је усагласити Општи акт са поменутим изменама. Пример измене Правилника налази се у продужетку- под називом - Модел измене правилника о раду у погледу посебне заштите од отказа Нужно је обавестити послодавца да мора вратити у радни однос запослену која га у року од 30 дана од пријема отказа уговора о раду на одређено време обавести о постојању трудноће у моменту отказа уговора о раду и о томе достави одговарајућу потврду овлашћеног лекара или другог надлежног органа. И у том случају треба израдити решење, односно анекс уговора о раду, ради продужења рока на који је запослена засновала радни однос, до истека права на коришћење одсуства. Пример анекса који се закључује у овом случају се налази у продужетку под називом - Модел анекса уговора о раду (за околност се сазнало након отказа уговора о раду) У случају да послодавац одбије да закључи Анекс уговора о раду у поменутим случајевима, потребно је обратити се инспкецији рада. Сваки акт послодавца који утврђује супротно од законских одредби којима се утврђује посебна заштита од отказа је ништави не производи правно дејство. Све моделе можете преизети овде: