ћир lat

ОБЈАШЊЕЊЕ КОРИШЋЕЊА УПОЗОРЕЊА ПРЕД ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ ОД СТРАНЕ ПОСЛОДАВЦА

17. март 2014 | Обрасци


Послодавац је дужан да пре отказа уговора о раду, који су наведени у члану 179. тачка 1) до тачка 6) писменим путем запосленог упозори да постоје разлози за отказ уговора о раду од стране послодавца, и да му остави рок од најмање 5 радних дана од дана достављања, да се изјасни на наводе из упозорења. Послодавац је дужан да у Упозорењу наведе основ за давање отказа, чињенице и доказе који указују на то да су се стекли услови за отказ и рок за давање одговора на упозорење. Ако постоје олакшавајуће околности или ако природа повреде радне обавезе или непоштовање радне дисциплине није довољан разлог за отказ уговора о раду, послодавац може у упозорењу да запосленог обавести да ће му отказати уговор о раду, ако поново учини сличну повреду, без поновног упозорења. Послодавац је такође дужан да упозорење достави на мишљење синдикату чији је запослени члан. Модел упозорења налази се у продужетку, а његов изостанак у поступку отказивања уговора о раду запосленом од стране послодавца је разлог да се покрене радни спор због незаконитог отказа, у коме је суд дужан да запосленог врати на посао, јер је изостало упозорење. Упозорење на постојање отказног разлога