ћир lat

Радницима касне плате, а „Stylos“ побеђује на тендерима

2. новембар 2017


Новосадска компанија „Stylos“ победила је на тендеру Владе Републике Србије и више тендера Покрајинске Владе Војводине без обзира на чињеницу да је инспекција рада више пута утврдила да радницима касне плате, да се не достављају обрачунски листићи и да су инспектори против ове фирме поднели преко десет захтева за покретање прекршајног поступка.Из стручне службе Владе Србије су за Radnik.rs навели да по закону нису били дужни да проверавају да ли је тачна изјава понуђача „Stylos“ да поштује права радника.

Инспекција рада немоћна

Портал Radnik.rs је због пријаве радника да фирма „Stylos“ не исплаћује зараде упутио питања Министарству за рад.


Из Министарства су потврдили да „од 2013. године долази до финансијских потешкоћа код овог послодавца које се огледају и у кашњењима у исплатама зарада запосленима“.

Осим тога, из Министарства наводе да је ова фирма „у константним финансијским проблемима, са рачуном који је често у блокади“, да су покренути прекршајни поступци против ове фирме јер нису исплаћивали зараде у законском року и нису достављали обрачуне зарада радницима. Из Министарства признају и да деловање инспекције у случају фирме „Stylos“ и високе запрећене казне од 800.000 до 2.000.000 динара за ове прекршаје очигледно нису утицале на то да „Stylos“ престане да крши радна права својих запослених.

„Stylos је један од послодаваца где је инспекција рада у Новом Саду утрошила значајне ресурсе и предузела све што је у њеној моћи, а предузимаће и надаље, али нажалост настале проблеме може решити само послодавац уколико консолидује своје пословање“, пише у одговору.

Из компаније „Stylos“ нису одговорили на питање нашег портала због чега радницима касне плате.

Победник на тендерима

Иако инспекција рада поседује информације о томе да „Stylos“ нередовно исплаћује зараде, „Stylos“ несметано побеђује на тендерима и снабдева државне органе канцеларијским материјалом.

„Stylos“ је пре пет месеци победио на тендеру вредном око седам милиона динара који је расписала Управа за заједничке послове Покрајинске Владе за папир за штампање и графички репроматеријал. Ово није једина набавка коју је ова фирма добила од покрајински власти. Медији су писали о тендеру Покрајинске Владе којим су од фирме „Stylos“ купљени гласачки листићи, како је наведено, по двоструко већој цени од листића које је штампао Службени гласник.

Ова фирма добила је и тендер Управе за заједничке послове Владе Србије из 2014. године.

Из службе Покрајинске Владе Војводине је одговорено да:

“Закон о јавним набавкама, као обавезни услов прописује да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од таксативно набројаних кривичних дела. Прекршаји односно захтеви за покретање прекршајног поступка нису предвиђени као услови за учешће у поступцима јавних набавки”.

На питање упућено служби Владе Србије – на који начин се проверава да ли је понуђач, у овом случају „Stylos“, заиста поштује права радника, одговорили су:

„Конкурсном документацијом је било предвиђено да понуђачи потпишу изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа  о заштити на раду. Наручилац није био у обавези да изјаве дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу проверава“.

Као што је Radnik.rs већ писао, управо на овај начин фирма која крши права радника може да добије тендер, пре свега захваљујући томе што понуђачи не морају да доказују да поштују прописе из области рада, нити су државни органи дужни да то проверавају. Фирме су, према Закону о јавним набавкама, само дужне да доставе изјаву да су при састављању својих понуда поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада.

Подсећамо, Radnik.rs је писао о тендеру Пореске управе Београд за услуге физичко-техничког и противпожарног обезбеђења објеката на којем је „Инеx плус“ победио без обзира што је инспекција рада у овој фирми затекла велики број радника који раде „на црно“, а донета је и правоснажна пресуда против „Инеx плус“ због непријављеног радника . Овај тендер је на крају делом поништен након жалбе другог понуђача да „Инеx плус“ због правоснажне судске пресуде не може да учествује на тендерима.

Када инспектори подносе кривичну пријаву против послодавца?

Судећи по одговору Министарства, инспектори нису подигли кривичну пријаву против одговорних у фирми “Stylos” без обзира на то што годинама касне са исплатом зарада.

На примеру друге фирме Фабрике шинских возила Гоша која такође годинама није испуњавала своје обавезе према радницима, може се видети да неисплаћивање зарада није довољно да инспектор подигне кривичну пријаву. Наиме, инспектори рада су подигли кривичну пријаву против одговорних у Гоши тек када је директор Гоше напустио земљу.

На питање портала Radnik.rs због чега је кривична пријава поднета тек тада, из Министарства су одговорили: „Инспектори рада су утврдили да послодавац не само што у дужем периоду није извршио исплате зарада запосленима, већ је законски заступник послодавца, који је иначе словачки држављанин, напустио земљу, а затим је извршена и промена власника капитала, те је сав капитал пребачен на нову фирму са седиштем на Кипру. То је инспекторе рада довело до уверења у оправданост подношења кривичне пријаве“, пише у одговору.

Иначе, према Кривичном законику, послодавац се кажњава новчано или затвором до две године ако се “свесно не придржава закона или других прописа, колективних уговора и других општих аката о правима по основу рада” и тиме ускрати или ограничи права радника.

Аутор: Милош Вучковић
Извор: Radnik.rs