ћир lat

Обавезујући рокови за подношење пријава на осигурање

20. фебруар 2018


Саопштење о обавезујућим роковима за подношење пријава на осигурањеЗаконом о изменама и допунама Закона о раду („Службени гласник РС”, број 113/17), који је ступио на снагу 25. децембра 2017. године, прописано је:

• да је послодавац дужан да јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање поднесе Централном регистру обавезног социјалног осигурања, најкасније пре ступања запосленог или другог радно ангажованог лица на рад (нови став 2. у члану члан 35. Закона о раду);


• да послодавац који не пријави на осигурање у прописаном року, чини прекршај за који је утврђена новчана казна Законом о централном регистру обавезног социјалног осигурања (члан 31), и то:

• за послодавца са својством правног лица - новчана казна од 300.000,00 до 1.500.000,00 динара

• за послодавца физичко лице (предузетник) - новчана казна од 50.000,00 до 500.000,00 динара

• инспекција рада, овлашћена је за покретање прекршајног поступка против послодавца који није поднео пријаву на осигурање у законском року (чл. 270. и 276а Закона о раду)

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања указује:

• наведене законске одредбе обавезујуће су за све послодавце,

• свако непоступање у складу са наведеним одредбама Закона о раду, биће санкционисано.

Извор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања