ћир lat

Уговор о допунском раду

10. април 2018


Допунски рад је један од облика рада ван радног односа. На тему рада ван радног односа већ смо писали. Регулисани су посебним одредбама Закона о раду и ту спадају: привремени и повремени послови, уговор о делу, уговор о стручном оспособљавању и усавршавању и уговор о допунском раду.Који су услови за закључење уговора о допунском раду?

Овај модел радног ангажовања је резервисан само за запослене који су већ у радном односу са пуним радним временом. Ако послодавац има потребу да ангажује радника који неће радити пуно радно време, може то учинити путем уговора о допунском раду.


По овом уговору не може се ангажовати предузетник, пензионер или незапослено лице. Допунски рад се управо тако назива јер подразумева да неко већ има радни однос са пуним радним временом.

Други услов за закључивање уговора о допунском раду је да овај уговор може да се закљући највише до једне трећине пуног радног времена, што износи 13 часова и 24 минута недељно (једна трећина од 40-часовне радне недеље, која подразумева 8х рада дневно и 5 радних дана у седмици).

Трећи услов је да се допунски рад уговара искључиво код другог послодавца.

Пример: Запослена ради са пуним радним временом као пословни секретар. Да ли има право да себи надје додатни посао, рецимо викендом као продајни агент у цалл центру?

У овој ситуацији запослена може закључити уговор о допунском раду, али само код другог послодавца и највише до једне трећине пуног радног времена.

Треба напоменути да нема никакве сметње да запослени, поред редовног посла, закључи уговор о допунском раду и са два послодавца, с тим да укупно радно време допунског рада не прелази 1/3 пуног радног времена.

Пример: Запослени ради у једној фирми као програмер по уговору о раду пуно радно време, а код другог послодавца ради по уговору о допунском раду 8 сати недељно. Да ли може потписати уговор о допунском раду са јос једним послодавцем на 4 сата недељно?

Може, јер ако код једног послодавца ради 8 сати недељно, а код другог 4 сати недељно, укупан рад по оба уговора о допунском раду би био 12 х недељно, и не би прелазио једну трећину пуног радног времена.

Форма уговора

Међусобна права и обавезе ангажовано лице и послодавац уређују уговором у обавезној писменој форми.

Приликом закључивања уговора о допунском раду запослени мора послодавцу са којим закључује уговор доставити доказ да код другог послодавца ради са пуним радним временом (то је услов за закључење уговора).

Приликом закључивања уговора радник није у обавези обавештавања матичног послодавца и може без његове сагласности закључити уговор о допунском раду. Али, запослени је дужан да усклади своје обавезе из уговора о допунском раду са обавезама које има из већ закљученог радног односа, као и да усклади радно време, ради квалитетног обављања рада.

Допунски рад може да обухвати различите послове у фирми и може се склопити у свим делатностима у привреди.

Када говоримо о садржини уговора о допунском раду, уговором се утврђују висина новчане накнаде и друга права по основу допунског рада. То могу бити друга примања као: накнада за превоз за долазак на посао и одлазак са посла, накнада за исхрану, дневнице за службена путовања и др.

Порези и доприноси

Порези и доприноси који се плаћају на накнаду остварену по основу допунског рада уређени су Законом о порезу на доходак грађана и Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Тако на накнаду која се оствари путем допунског рада плаћају се:

– порез по стопи од 20% на основицу коју чини бруто накнада умањена за 20% нормираних трошкова и
– доприноси за пензионо и инвалидско осигурање по стопи од 26% на основицу на коју се плаћа и порез.

Све што се уговори и исплаћује ангажованом лицу по овом уговору има карактер уговорене накнаде на коју се плаћају порези и доприноси као на накнаду (трошкови превоза и др.)

Доприносе за здравствено осигурање послодавац није у обавези да уплаћује јер је радник већ осигуран по основу запослења (доприноси за здравствено осигурање се увек плаћају само по једном основу).

Пре сваке исплате накнаде за допунски рад, потребно је извршити обрачун и поднети пријаву ППП ПД преко портала ePorezi. Тек након што пријава добије статус прокњижена а порески обвезник добије инструкције за плаћање пореске обавезе, укључујући и број одобрења (БОП), он може платити порез, допринос и накнаду ангажованом лицу. Приликом предаје пореске пријаве треба унети шифру врсте прихода 605 00 0, док прималац накнаде може бити означен шифром 01 или 02.

Радно ангажовано лице по уговору о допунском раду има право и на осигурање за случај повреде на раду и професионалне болести, и тако се осигурава за случај привременог или трајног губитка радне способности уколико настане на допунском раду (све остале осигуране случајеве покрива социјално осигурање које уплаћује матични послодавац).

Извор: www.mojafirma.rs