ћир lat

ЗАКОН О ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ: У порасту број послодаваца који подносе М-4 обрасце у предвиђеном року

30. април 2018


ЗАКОН О ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ: У порасту број послодаваца који подносе М-4 обрасце у предвиђеном року. Санкције за правно лице до 800.000 динараБрој неодговорних послодаваца у Србији из године у годину је све мањи. Подаци ПИО фонда о броју уплата доприноса показују да ће санкције због неизмирења обавеза према својим радницима сносити све мањи број фирми. То, међутим, не значи да су законски рок за претходну годину, 30. април, испоштовале све газде. Увек има оних којима недостаје још који дан или су "заборавили" да држави пријаве податке кроз чувени образац М-4.

Када предузеће не поднесе пријаву података за матичну евиденцију или уколико она стигне са закашњењем, после истека законског рока, предузеће као правно лице ће морати да плати новчану казну од 10.000 до 800.000 динара. Уколико је обвезник подношења пријаве послодавац, односно физичко лице, за наведени прекршај казниће се износом од 5.000 до 400.000 динара, док ће одговорно правно лице морати да издвоји између 2.500 и 50.000 динара.


Фонд, у складу са законом, упућује опомене и подноси прекршајне пријаве против послодаваца који су уплатили доприносе за своје запослене, али им нису доставили пријаву М4. Они немају основ да подносе пријаве против оних који нису уплатили доприносе за запослене, јер и не испуњавају услов за подношење пријаве. О томе колико је несавесних газди у Србији рачуна води Пореска управа.

- ПИО нема податак о томе - кажу у Фонду. - У складу са Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - усклађени дин. изн., 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 - др. закон, 5/2015 - усклађени дин. изн., 112/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017 и 7/2018 - усклађени дин. изн.) и Законом о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016 и 30/2018), једини орган који је надлежан за контролу правилности обрачуна и наплате доприноса је Министарство финансија, односно Пореска управа. Дакле, сва питања у вези са задужењем и наплатом доприноса, њиховог праћења и контроле су у надлежности Пореске управе.

Највећи проблем је то што у случају да послодавац не преда М-4, радници имају празнине у стажу док год се пријава не достави Фонду. То доводи до проблема приликом остваривања права на пензију, као и до дужег трајања поступка, јер Фонд по службеној дужности мора да потражује податке који недостају. Дешава се и да, у међувремену, дође до гашења фирме, па сви подаци за које није поднета пријава М-4, односно они који нису унети у матичну евиденцију Фонда, никада не буду ни утврђени.

- У 2017. години доприноси су остварени у износу од 404,9 милијарди динара - кажу у ПИО. - У питању су укупни уплаћени доприноси за све категорије осигураника и доприноси трансферисани од других организација обавезног социјалног осигурања, као што су Национална служба за запошљавање и Републички фонд за здравствено осигурање.

Увођењем електронског сервиса број пријава података у матичну евиденцију се знатно повећао. Више од 80 одсто послодаваца посао завршава управо на овај начин, док су преостали то урадили на шалтерима Фонда.

Они подносе М-4 образац у коме су подаци неопходни за утврђивање стажа осигурања, зараде, накнаде зараде, основице осигурања, односно уговорене накнаде, а које служе за утврђивање висине права и висине уплаћених доприноса.

У току 2017. године у организационим јединицама Фонда поднето је 4.765 опомена послодавцима који нису испунили обавезу подношења пријаве М-4. У току 2016. било су 2.082 опомене, годину раније 3.210, а у току 2014. године издато је 4.405 опомена послодавцима.

Извор: Paragraf.rs, Novosti.rs