ћир lat

Усвојен Закон о агенцијском запошљавању, очекује се смањење рада на црно

6. децембар 2019


Скупштина Србије усвојила је Закон о агенцијском запошљавању који ће по најавама из Министарства за рад запошљавање и борачка питања омогућити максималну заштиту оних који се запошљавају преко агенција и допринети смањењу рада на црно. 

Законом је утврђено да се агенцијски запосленима обезбеди једнака зарада и други основни услови рада попут радног времена и одмора, као и безбедност и здравље на раду и други услови рада који се примењују на запослене које непосредно запошљава послодавац.

Прописано је да послодавац дужан је да уступљеном запосленом даје радне задатке, организује, руководи и наџире рад уступљеног запосленог, даје му за ту сврху инструкције, обезбеђује услове рада и мере безбедности и здравља на раду као и својим запосленима.

"Примена закона допринеће сузбијању сиве економије односно смањену рада на црно јер до сада агенцијски радници нису били видљиви у систему радно-правних односа, те су били подложни свим облицима нарушавања уставних и законских права из рада и социјалног осигурања, тако да су спадали у облик рада на црно", изјавио је раније ресорни министар током образлагања закона Зоран Ђорђевић.

Агенцији се дозвола за рад издаје на период од пет година.

Физичко лице, које је правноснажном пресудом осуђено за кривично дело из групе кривичних дела из области рада, за кривична дела примања и давања мита, за кривична дела проневере, за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање шест месеци не може основати Агенцију, бити члан и законски заступник Агенције.

Закон ступа на снагу осмог дана од објављивања у Службеном гласнику, а применује се од 1. марта 2020.

Скупштина је усвајањем овог закона, као и сета пореских закона и сета закона о платама у јавном сектору завршила седму седницу редовног јесењег заседања.

Извор: Н1